2018

Referat fra Generalforsamling i Røde Kors Midtfyn d. 25.02.2019

Jens Elmgreen havde meldt afbud til mødet, idet han var på videre uddannelse.

Formanden bød velkommen og indstillede på bestyrelsens vegne Villy Bonde som mødets dirigent. Generalforsamlingen valgte enstemmigt Villy som takkede for tilliden. Han konstaterede, at generalforsamling var annonceret i rette tid og at mødet derfor kunne gennemføres.
Dagsorden ifølge vedtægterne :
1. beretning om afdelingens virksomhed v/ formanden
ES henviste til de omdelte beretninger og til opslag på hjemmesiden og fremdrog væsentlige punkter, der i særlig grad havde beskæftiget dels aktivitetslederne og bestyrelsen i årets arbejde. Især de store projekter havde fyldt meget i bestyrelsens arbejde men henviste også til de indtægtsgivende aktiviteters flotte økonomiske fremgang.
Generalforsamlingen godkendte beretningen
2. fremlæggelse af det reviderede regnskab
Kassereren fremlagde og gennemgik det reviderede årsregnskab
Generalforsamlingen godkendte beretningen
3. afdelingens fremtidige virksomhed v/ formanden
Formanden fremlagde afdelingens fremtidige virksomhed, og pegede på det store arbejde med at fuldføre flere store projekter, ligeledes at der i 2019 var startet et projekt hvor unge fra Ungdomsskolen deltog i et Ung Mode og Genbrugsprojekt der løber frem til og med juni måned og sandsynligt afløses af et nyt projekt med nye deltagere. Lige ledes, at der i marts gennemføres et møde med kommunen for evt. at iværksætte et On-Line besøgsprojekt. Som altid vil afdelingen være parate til nye aktiviteter når der var et behov i lokalområdet
4. behandling af indkomne forslag
der var ikke indkommet forslag til dagsordenen
5. valg af medlemmer/suppleanter til bestyrelsen/ revisor
valg til Bestyrelsen for 2 år :
Torben Bach-Petersen – modtager genvalg
Bestyrelsen foreslår valg af Willi Hansen – Ferritslev
Herholdt Hartmann – modtager ikke genvalg
Villy Bonde – modtager ikke genvalg
Generalforsamlingen valgte énstemmigt Torben og Willi
Formanden takkede de to afgående medlemmer for deres gode og ihærdige arbejde i bestyrelsen.
valg af suppleanter for 1 år
Herholdt Hartmann, Egon Noer Pedersen og Villy Bonde blev alle valgt valg af revisor : bestyrelsen foreslog valg af Korsgaard Revision i Ringe. Det besluttedes.
6. Eventuelt
Ingen punkter så Generalforsamlingen afsluttedes, og formanden takkede dirigenten for vel udført opgave
Oplæg om Venskabsprojekter i Hvide Rusland v/ Annette Schlosser

Ref. Egon Schlosser