2016

Referat af Røde Kors Midtfyn Generalforsamling torsdag d. 25. februar 2016 kl. 19.00 i Røde Kors lokalerne på Guldhøj i Ringe.
1. Valg af dirigent
Torben Bach-Petersen blev valgt som dirigent og Tom Warren som referent.

Herefter indlæg om Girls’ Camp i Malawi i august 2015 v/Wivie Shärfe, formanden for Røde Kors i Svendborg og deltager i lejren. RK Midtfyn støtter projektet i Malawi sammen med Odense og Svendborg (som er tovholdere). Man håber på at gentage lejren i 2016 eller 2017 i den sydlige del af Malawi. Dorte er Midtfyns repræsentant i arbejdsgruppen.
Tak til Wivie for en interessant og inspirerende foredrag.

2. Bestyrelsens beretning
Bestyrelsens skriftlige årsberetning har været tilgængelig på hjemmesiden www.midtfyn.drk.dk og vedhæftes dette referat.
Formanden kommenterede nogle punkter i sin mundtlig beretning.
Det er indtægterne fra butikkerne og 1. hjælp/samaritterne som gør, at vi kan støtte projekter som Malawi og mange andre aktiviteter, både lokalt og udenlands. Men butikkerne er også totalt afhængige af dem, der indsamler, sorterer og transporterer tøj, møbler, m.m.. Og landsorganisationen er afhængig af både vore bidrag, landsindsamlingen og medlemmernes kontingenter.
Butikken i Kværndrup, som åbnede primo 2015 efter stor indsats fra lokale kræfter, blev taget godt imod af befolkningen i området.
Lokalindsamlingen forløb godt og vi vil prøve at gøre den endnu bedre i 2016.
Hos nørklerne besøger Kirsten ca. 30 hjemmearbejdende personer udover deltagerne i lokalet.
Der er tilmeldt 5 frivillige til videreførelsen af en café i Kværndrup ved Montagen og der annonceres nu efter frivillige til hjælp i en interne café i forbindelse med Midtpunktet i Ringe.
Der er en stigende efterspørgsel efter julepakker.
Et tilbud om juleaftensarrangement i Kværndrup blev aflyst efter manglende tilslutning. Det forsøges igen måske i 2016. Men som alt andet gennemføres aktiviteter kun, hvis der er et behov og mulighed for at dække med frivillige. Vi har p.t. 24 aktiviteter og 330 aktivitetsaktive (flere overlapper i flere aktiviteter).
Vi er en nødvendig del af ”civilsamfundet” (hellere ”frivilligsamfundet”). Kan vi inddrage medlemmerne mere? Vi får en god behandling af pressen.
Tak til alle.
Beretningen blev godkendt.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Det reviderede og underskrevet regnskab for 2015 blev uddelt og kommenterede af regnskabsføreren. (Torben B-P er kasserer i bestyrelsen, men Poul Hadberg fører afdelingens regnskab med hjælp fra ES og et nyt regnskabssystem efter et kassererskifte i foråret 2015.)
Butikkerne giver et overskud på ca. 1,6 millioner i 2015.
Af vor samlede overskud går 248.000 kr. til socialt arbejde i DK, og 350.000 kr. til udlandet efter afdelingens valg og så sendes ca. 700.000 kr. til landsforeningen som bidrag til deres aktiviteter.
Vi får selvfølgelig også medlemskontingenterne og FMK yder tilskud via §18 til bestemte aktiviteter.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

4. Afdelingens fremtidige virksomhed
– se vedhæftet dokument.
Kommentarer fra ES:
Vi har rigtig mange aktiviteter, men skal udvikle nye fremover, hvis der er behov og kapacitet.
Der er tale om 3 forskellige butikker, som må udvikle deres eget strategi, men under ansvar overfor bestyrelsen via kontaktpersonerne. Men alle arbejder for den fælles sag.
Vi kunne tænke os større kendskab til hinanden og de forskellige aktiviteter/frivillige. Vi har fået lov at være med i et projekt omkring kommunikation i dette år.
Indtil videre er det lykkedes os at skaffe de nødvendige frivillige, da vi er kendte og har goodwill bland lokalsamfundet.
Vi analyserer nye aktiviteter inden vi sætter dem i gang. F.eks. har vi som lokalafdeling ikke noget direkte arbejde med flygtninge i Danmark, da et tidligere møde med FMK og Frivillignet (Dansk Flygtningehjælp) viste, at de havde kapacitet nok til at klare situationen uden vor hjælp indtil videre.
Man er meget glade for den nye regnskabsfører, som tit kommer i butikkerne og hjælper med evt. spørgsmål.
ES har henvendt sig til FMK om at få tildelt et lokale i stueetagen på Guldhøj, da det nuværende er svært tilgængeligt for mange af de frivillige.

5. Behandling af indkomne forslag
– Intet forslag indkommet.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Valg af formand: bestyrelsen indstiller Egon Schlosser til genvalg. – GENVALGT i 2 år.
Bestyrelsen indstiller:
-Inge Dalskov og Dorte Lauritzen til genvalg. – GENVALGT i 2 år
-Bodil Schaarp til nyvalg – VALGT i 2 år.
Valg af 2 suppleanter for 1 år
Bestyrelsen indstiller Janne Larsen til nyvalg. VALGT i 1 år. Suppleanter deltager normalt også i bestyrelsesarbejdet, blot uden stemmeret, hvis det nogensinde skulle være nødvendigt.

7. Valg af revisor:
Bestyrelsen foreslår Kortegård Revisorer, Algade, Ringe. VALGT

8. Eventuelt
ES: Tak til Jørgen i Kværndrup for stor indsats i Kværndrupbutikken i forbindelse med ombygninger i både 2015 og 2016, samt Annette for malearbejde og til en frivillig smed.
Godt med ad-hoc frivillige til specifikke opgaver. I samme ånd søges (mandlige?) hjælpere til indsamling af ekstra meget tøj i perioden 18/3 – 23/4 i forbindelse med Smid Tøjet (henv. til Jørgen Dalskov). Og også nogen som vil være med i styregruppen til planlægningen af landsindsamlingen i oktober – gerne nogle folk med kendskab til yderområderne. (Henv. til Ellen Oreel)
Jørgen Dalskov: Der er kommet nye tøjcontainere: ved Fakta i Ringe, i Sdr. Nærå og ved smeden i Årslev.
Kirsten: Der kan p.t. ses mange nørklede hatte på innocenti juiceflasker i de forskellige forretninger. Giver også et bidrag til DRK.

Torben takkede for god ro og orden og afsluttede mødet.

Referent: Tom Warren