30.08.22

Referat af betyrelsesmøde den 30.08.22

Tilstede: Inge, Pia, Dorthe, Willi, Jens, Brian og Egon – afbud fra Mette

Dagsorden :

1. Godkendelse af dagsordenen/ evt indsætte nye punkter

Add.1 – nyt punkt – vedr 1.sal på butikken i Kværndrup 10 A

2. Punkter vedtaget på sidste bestyrelsesmøde

Add.2 – Es orienterede om, at der var annonceret efter nye frivillige til Fortæl for Livet og der i uge 36 annonceres efter folk til Følgeven

3. Gennemgang af periode regnskab og omsætningstal (udsendt af Paul)

Add. 3 – periode regnskab gennemgået og godkendt- omsætningstal drøftedes

4. Drøftelse af ændringer på kasseapparaterne i butikkerne

Add. 4 – efter drøftelse at omsætningstal fra butikkerne besluttede bestyrelsen at få ændret de 4 butikkers opsætning på kasseapparatet, således at der på et tidspunkt – måske ved årsskiftet ændres, så alle butikker har samme opsætning.

5. Ændring i butiksudvalget i Ringe- ledelse – arbejde med at nyindrette butikken

Add. 5 – Karen er kommet tilbage efter sygdom og indtræder indtil årsmødet som butiksleder- Rita Rasmussen fungerer nu som stedfortræder for butiksleder. Herudover er det nu besluttet, at der nu kommer navne på de, der er ansvarlige for de enkelte vareområder, så der kan komme mere system i dagligdagen. Bestyrelsen opfordrer alle frivillige til positivt at indgå i de kommende forandringer, hvor der bedes om respekt for de ansvarlige beslutninger, og alle bedes tage disse til efterretning. Man selvsagt kan hjælpe i alle områder, men ikke ændre på de trufne beslutninger.

6. Drøftelse af bygning – Ringe Butikken

Add. 6 – Es fremlagde idéer vedr. mulighederne for anvendelse af kælderen. Såfremt skimmelsvamp bliver fjernet, og der kan installeres en ny og bedre trappe, så kan vi forhandle om fremtidig leje af kælderen. Hvis ikke kan vi prøve at få en tilbygning ved bagindgangen.

Der vil ske ændringer i lejemålet, idet det rum hvor der nu er personalerum, vil blive nedrevet.

Bestyrelsen besluttede, at indretning i butikken ændres, så de forskellige varegrupper bliver samlet, det vil medføre ret store ændringer, og indkøb af nye reolsystemer og tøjstativer. Ændringerne drøftes den 13.09 og der aftales hvorledes arbejdet kan struktureres.

7. Evt. salg af den lille varebil – (Samaritterne evt leje af bil til vagttjeneste)

Add. 7 – bestyrelsen besluttede at sælge varebilen og gerne til Svendborg afdelingen, såfremt de finder frivillige til at tømme deres containere. Ellers tilbydes den til andre fynske afdelinger.

8. Landsmødet i November 2022

Add. 8 – Mette og Willi deltager for afdelingen og Egon som formand for kommunekredsen

9. Nye aktiviteter – Følgeven og Fortæl for Livet

Add. 9 – der er oprettet en aktivitet -Fortæl for Livet med 8 frivillige der annonceres efter nye frivillige til Følgeven aktiviteten

10. Strategi for opstilling af foldere i butikkerne

Add. 10 – stativerne med folderes der er opstillet i butikkerne drøftedes, bestyrelsen bad ES om at undersøge muligheden for at opsætte skærme i butikken, så der her kan gøres opmærksom på de aktiviteter som afdelingen har ud over butikkerne. Der skal så være foldere i butikken, som kan udleveres ved efterspørgsel.

10 B 1.salen over butikken i Kværndrup

Add. 10 B- Wille fremlagde planer om opsætning af reoler på 1. salen, så der kunne blive bedre oversigt og varerne. Bestyrelsen bad Wille om at arbejde videre i sagen

11. Orientering fra bestyrelsen

Add 11- Es orienterede om formandens aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde

12 Orientering fra kontaktpersonerne

Add. 12 – Kontaktpersonererne refererede fra aktiviteterne og alt fungerede fint.

13. Dato for næste møde – 25.10 også med aktivitetslederne

Add. 13 – Bestyrelsen besluttede af forskellige årsager at ændre datoen til tirsdag den

1. november. kl. 16.00 bestyrelsesmøde og kl. 18.00 møde med aktivitetslederne

14. Evt.

Add. 14 – ingen særlige bemærkninger.

Referent: Egon