07.06.22

Referat fra Bestyrelsesmøde den 7. juni kl. 18.00

Tilstede: Inge, Mette, Dorthe, Jens, Brian, Willi og Egon – Afbud fra Pia

Dagsorden :

1. Godkendelse af dagsordenen/ evt indsætte nye punkter

add 1 – Es bad om at få et nyt pkt på dagsordenen – ”følgevenner pkt 13

2. Punkter vedtaget på sidste bestyrelsesmøde

Det ændrede beløb til personalepleje er nu indarbejdet i regulativet

Add 2 – noteret

3. Gennemgang af periode regnskab og omsætningstal

Især omsætningstal fra de forskellige butikker, som er forskellige gør sammenligning svær. Drøftelse af, om vi skal arbejde med at få betegnelserne ensrettede. Materiale udleveres

Add. 3 – regnskab gennemgået – bemærket en fin omsætning i alle 4 butikker. Omsætningstal drøftet og bestyrelsen finder det ønskeligt, at alle butikker har den samme opsætning på kasseapparaterne-sagen skal drøftes med alle butiksudvalg

4. Arbejdet med ansvarsområder i Ringe butikken. Liste uddeles

Add. 4- Bestyrelsen drøftede listen med vagternes ansvarsområder, og det er bestyrelsen klare opfattelse, at butikken vil kunne få optimeret salget, såfremt der på ansvarsområderne findes frivillige, som vil påtage sig ansvaret for de forskellige vare kategorier. Mette og Egon blev bedst om at assistere butikslederen og butiksudvalget i arbejdet med at finde min. én frivillig og meget gerne to frivillige, der får ansvaret for de enkelte vareområder. Bestyrelsen ser meget gerne, at der udarbejdes en liste med de ansvarlige for områderne. På den måde vil der salget kunne forbedres, især på bog og nips varerne.

5. Projekt med evt biograftur for frivillige. 5.000 kr. er bevilget. Vi mangler at træffe beslutning, om vi satser på biograftur, og hvem der evt vil påtage sig opgaven.

Add. 5 – Dorthe vil gerne påtage sig arbejdet med biograftur for omkring 100 frivillige. Bio tur i Ringe med Rose filmen på programmet. ES hjælper mede kontakt m.v.

6. Annoncering efter frivillige til Samaritterne, Fortæl for Livet og Sprog- og Kultur mentorer

Add. 6 – ES redegjorde for de forskellige tiltag. Og bestyrelsen tog det til efterretning. Inge fortale at der var kommet 5 henvendelser efter annoncering, men at det desværre viste sig, at der ikke kom noget reelt ud af kontakterne. Inge beslutter om der igen skal annonceres efter nye frivilige.

7. Aftale med Regionens Afdeling for Traume- og Torturoverlevere-PTSD-ramte

Aftalen og arbejdsgang informeret til butik og møbelafdelingen

Add. 7 – ES har aftalt med aktivitetslederne i Årslev, hvorledes vi håndterer opgaven i prøveperioden som evalueres, og der træffes beslutning om videre arbejde med projektet i efteråret

8. Møde med præsidenten, generalsekretæren m. fl. og fynske formænd Odense afdeling ønsker drøftelse af afhentning af møbler mm i område syd odense

Her kommer de forskellige mail til og fra Hovedbestyrelsen ind.

Add. 8 – Sagen drøftet og der var tilslutning til behandlingen af sagen. se pkt 10

9. Tilbud om anden butik i Kværndrup

Add. 9 – Forslaget er drøftet med kværndrup butikkens ledelse, og vi afventer tilbagemelding

10. Landsmødet den 5. og 6.november 2022 – deltagere ?

UDKAST udarbejdet af en arbejdsgruppe

LANDSMØDET 2022

§19 , stk. 4 f, indkomne forslag:

Røde Kors afdelingerne på Fyn anbefaler hermed, at den kommende

Hovedbestyrelse nedsætter en arbejdsgruppe med repræsentation af

Hovedbestyrelse, Afdelinger og Landskontor for at arbejde med Røde

Kors i Danmarks organisation og struktur, herunder opgaver, ansvar og

økonomi for de forskellige dele af vores Røde Kors Selskab.

Motivering:

Der tiltræder nu en ny Præsident og Hovedbestyrelse, som skal fortsætte den nuværende ledelses bestræbelser på at føre vores forening ind i fremtiden.

Ligeledes er der sket og vil der i de næste par år ske en stor udskiftning af

bestyrelserne i afdelingerne, og dette kræver at vi gør os overvejelser, om der er tilstrækkelig klarhed i vores organisation og struktur, herunder vores vedtægter.

Det er meget længe siden der har været arbejdet tilbundsgående med dette emne, og den nuværende og fremtidige udvikling viser et klart behov for at kigge os selv efter i kortene.

Add. 10 – Willi melder tilbage om deltagelse, Mette deltager.

Skrivelsen drøftet og godkendt af bestyrelsen

11. Orientering fra bestyrelsen

Add. 11- formanden orienterede om det arbejde, der var udført i tiden siden sidste bestyrelsesmøde, der var kommentarer til enkelte punkter. Ellers ingen yderlige bemærkninger

12. Orientering fra kontaktpersonerne

Add. 12- kontaktpersonerne refererede kort om arbejdet i butikkerne

13. Ny aktivitet.

Add. 13 – Efter at Gå med tjenesten er nedlagt, er der kommer en forespørgsel om afdelingen vil indgå i et forsøge på at få oprettet en ny aktivitet med Følgevenner. Bestyrelsen gav tilsagn om at forsøge af starte aktiviteten. Es arbejder videre i sagen

14. Eventuelt

Add. 14 – der blev orienteret om arbejdet med sommerlejren.

15. Dato for næste møde – den 30.08 kl. 19.00 – (Mødedato med aktivitetslederne besluttes)

Ref. Egon