01.11.22

Referat fra Bestyrelsesmøde den 01.11.22
Afbud: Brian og Jens

Dagsorden :

1. Godkendelse af dagsordenen/ evt indsætte nye punkter
Add.1 Dagsorden godkendt

2. Punkter vedtaget på sidste bestyrelsesmøde
Add. 2 Skærme til butikkerne – Brian og ES arbejder på det

3. Gennemgang af periode regnskab og omsætningstal
Add. 3- regnskab drøftet og godkendt

4. Frivillige til butikkerne
Add. 4- vi skal forsøge at finde nye frivillige især til butikkerne- ES drøfter en evt fællesannonce med andre afdelinger- evt netværket. Alle frivilige i butikkerne bedes hjælpe mad af få nye frivillige.

5. Omflytning i Ringe butikken / Kælder og trappe
Add. 5 – omflytning er nu næsten færdiggjort- mangler lidt. Det har været et stort arbejde, og de frivillige har ydet en god indsat med at få flyttet varerne på plads. Flere kunder roser nu butikken for at have fået samlet varegrupperne, så det er overskueligt. Selv de frivillige er på trods af ”omflytningsrod” tilfredse med omstillingen.( Har ikke talt med alle)

6. Salg af den lille varebil / undervognsbehandling af bilerne ?
Add. 6 – varebil solgt til Svendborg afdelingen- det undersøges om det er rentabelt at få varebilerne undervogns behandlet

7. Ekstra udgifter til gas, olie, el og vand i 2022/23
ADD. 7 -Bestyrelsen besluttede at det er ønskeligt, såfremt der overføres midler fra 2022 til 2023, så der er penge til at betale ”restudgifter/efterbetaling” af el, vand, gas og el.
Ligeledes ønskes arv på 112.000 kr overført til næste år eller anvendt til bygning af ”garage” bag ved selve bygningen

8. P-pladser i Gislev
Add. 8 – Dorte har talt med ejer af kroen, som ikke ønsker, at vi kan parkere på hans pladser. Det er aftalt, at de frivillige parkerer på de gratis p-pladser

9. Tilskud til venskabsprojekter, Girls Camp i Malawi og venskabsprojekter
Add. Å – ES undersøger om Ukraine venskabsprojektet har behov for støtte og i givet fald hvor meget.

10. Jule hjælp – møde FMK medarbejder den 07.11
Add. 10 – Brian er ansvarlig for julehjælpen. Der vil hurtigt komme mail om ønske til antal gavekort.- mødet på mandag skal gerne afklare arbejds samarbejdsmuligheder med kommunen

11.

12. Ny aktiviteter- Følgeven / Godkende ny aktileder Sprog/Kultur mentorer (Annette Schlosser)
Add. 11. – Aktiviteten Følgeven kom ikke i gang, da vi ikke hørte fra de frivilligt der havde meldt sig til Landskontoret- vi prøver igen til foråret. Annet bliver aktivitetsleder for Sprog- og Kulturmentorerne.

13. Orientering fra bestyrelsen
Add. 12 – ES orienterede om, at det havde været et stort arbejde at få flyttet rundt i Ringe butikken. Og at der nu er navne på varegrupper ansvarlige. Der er lavet en video med borgmesteren hvor han omtaler samarbejdet med civilsamfundet og Røde Kors- den vil senere blive omdelt. Der har været flere møde med kommunen og i netværket

14. Orientering fra kontaktpersonerne
Add. 13 – Der blev orienteret fra de forskellige aktiviteter, men ellers afventede bestyrelsen mødet med aktivitetslederne. Aftale med Hartland skal udarbejdes- ES kontakter

15. Generalforsamling 20.-21.- eller 22.02.2023 nedsætte arbejdsgruppe
Add. 14 – Generalforsamlingen afholdes på Guldhøj den 20.02.23 kl. 18.30. det undersøges om vi kan få et oplæg om Bangladesh. Mødet bliver med bespisning, Mette og Dorte står for arrangementet. Med evt hjælp fra ES

16. Dato for næste møde 06.12 + middag
Add. 15 – Bestyrelsesmødet og årsafslutning gennemføres i lokalet på Guldhøj. Dorte og Mette arrangerer.

17. Evt.
Add. 16 – Ingen særlige bemærkninger.