26.10.21

Referat fra Bestyrelsesmøde den 26.10.21 kl. 16.00

Dagsorden :

1. Godkendelse af dagsordenen / evt. optagelse af nye punkter
Add. 1 – godkendt

2. Evt. gennemgang af beslutninger truffet på sidste møde.
Add. 2 – ingen bemærkninger

3. Gennemgang af resultatopgørelse/salgsstatikker af periode regnskab
Add. 3 – regnskab drøftet og godkendt

4. ”Udvalg” for planlægning af 60 års jubilæum (+ 40 år)
Add. 4 – Jens og Willi påtager sig at gennemføre jubilæerne, aula på Guldhøj er reserveret. Vi bestiller forplejning udefra, skal betale for brug og opvask af porcelæn og glas

5. Idé til at finde nye frivillig – (se opslag fra Odense)
Add. 5 – opslag fra Odense drøftet og bestyrelsen besluttede at fortsætte som hidtil og ikke investere i store annoncer. Kværndrup butik arbejder på en video, der kan bruges i rekruttering af nye frivillige

6. Ældreudflugt til Koldinghus den mandag den 08.11
Add. 6 – udflugt er bestilt med bus, entre og frokost. 30 tilmeldte deltagere
Der er også skaffet midler til ”ældre+65 koncert den 15.11 kl. 16.00 på Guldhøj

7. Indlæg til generalforsamling den 08.03.22
Add. 7 – Det vil en god idé, såfremt vi kan finde en delegat som kan berette om Røde Kors´ arbejde i et land.

8. Orientering fra bestyrelsen.
Add. 8 – Es orienterede om at Gå-med-tjenesten er afsluttet. At der ikke havde været specielt meget med aktiviteterne, men at arbejdet med julehjælp, som Torben hidtil har stået for, nu er overgået til ES. Der er nu installeret rampe til butikken i Gislev. Der arbejdes på evt. at kunne leje lokalet på 1. sal. Vi afventer besked fra udlejer. Besøgstjenesten forsøger at få genoprettet aktiviteten, som Mette nu er leder af. Nørklerne er flyttet over i lyse lokaler på Guldhøj, vi betale en mindre husleje.

9. Orientering fra kontaktpersonerne
Add. 9 – Jens fortalte at der er i caféen er afholdt en udflugt til Egeskov -med stor succes. At Cafeen nu arbejder igen, vi vil annoncere efter flere frivillige i det nye år.
Inge berettede om et godt forløb med Broløbet, hvor der ikke var mange samaritter, men det var gennemført med succes og de behandlede ca. 100 skade. Der var udeblevet 8000 tilmeldte, måske derfor kunne samaritterne klare arbejdet.

10. Dato og tid for næste møde.
Add.10 – Dato blev mandag den 13.12 – mødet afholdes hos Jens

11. Anvendelse af driftsoverskud ved årets afslutning
Add. 11 – sagen drøftedes, og bestyrelsen besluttede fortsat at støtte Malawi projekt og Sundhedsklinikken, måske børneprojekt i Malawi. Es blev bedt om at komme med forslag til mødet i december.

12. Eventuelt
Add. 12 – ingen særlige punkter men gode drøftelser

Ref. Egon