26.05.21

Referat fra Bestyrelsesmøde den 26.05.21 kl. 16.00 på Guldhøj

Tilstede: Inge, Pia, Mette, Willi og Egon- afbud Jens og Torben

Dagsorden :

 

 1. Godkendelse af dagsordenen / evt. optagelse af nye punkter

Add 1. Nyt pkt- brev fra Sprogmentor- ang. Hjælp til efterskoleelev – pkt 11.

 

 1. gennemgang af beslutninger truffet på sidste møde.

Add. Ingen bemærkninger

 

 1. Gennemgang af resultatopgørelse/salgsstatikker af periode regnskab

Add. 3. Regnskab gennemgået og godkendt

 

 1. Status for aktiviteterne – hvorledes arbejder vi på at få alle aktiviteter i gang efter Corona krisen.

add. 4. De fire butikker, møbelafdelingen, tøjindsamling, tøj- og nipssortering, vågetjenesten, og samaritterne er intakte og fungere, det samme gør kommunikationsafdelingen.

Børnelejren og ældrelejren er underforberedelse og vil fungere i løbet af sommeren. Alle andre aktiviteter tænkes ”genopstartet” i august/september måned, når alle forhåbentligt er vaccinerede. Det formodes at kræve et ret stort arbejde at få dem genetableret.

 

 1. Køb af ny varebil med lift (udsendt til godkendelse via mail)

Torben foreslår, at den ”gamle” varevogn overlades til samaritterne, så den kan være færdig pakket fra vagt til vagt, og de således ikke skal have de mange tunge løft før og efter vagterne.

Add. 5. Varevognen overlades til samaritterne

 

 1. Start af ny butik i Gislev / rampe skal installeres

Add. 6. Butikken er startet efter et stort arbejde, fint at vi fik bygget en ny ”garage” til opmagasinering af donationer og tøj til Horsens. Butikken er fuld bemandet, og der er frivillige mænd som hjælper efter behov. Udlejer har meddelt, at rampe er bestilt og er under fremstilling, hvorefter den opsættes.

 

 1. ny aktivitet sammen med kommunen.

Kommunen ønsker at oprette en aktivitet: 5 ældre mødes- fortællinger fra livet – styreperson fra Røde Kors.

Add. 7 Møde sammen med Faaborg afdeling er aftalt med kommunen og vores konsulent til den 15.06. herefter vender ES tilbage med flere oplysninger.

 

 1. års jubilæum – hvordan? (40. års jubilæum)?

Add. 8. det aftaltes af der holdes reception for begge jubilarer i marts 2022. Inge oplyser dato og fremsender invitationsliste, hvorefter afdelingen inviterer – Alle Røde Kors frivillige i afdelingen inviteres også. Der skal bedes om tilmelding pga bespisning. Vi vil gerne låne bibliotekets sal til begivenheden.

 

 1. Orientering fra bestyrelsen.

Add. 9 – Es orienterede om venskabsprojektet i Malawi, som nok ikke kan gennemføres i 2021- der afventes tilbagemelding fra Røde Kors Malawi. Ny web master til hjemmeside er begyndt, og hjemmesiden er nu genoprettet og fungerer. Snaksammen projektet er nu overført til Landskontoret, og vores afdeling har ikke mere ansvaret for de frivillige på Fyn. Mette som har været koordinater, afsøger nye arbejdsopgaver i systemet.

   

 1. Orientering fra kontaktpersonerne

Add. 10.Willi orienterede om Kværndrup butikken som fungerer fint. De frivillige er meget glade for den nye port i garagen, nu blæser det ikke ind.

Inge orienterede om en gennemført vagt, og at der er flere frivillige, der har meldt sig til tjeneste, og at der ”samles op på de resterende”. ES har omtalt butikken i Gislev under pkt 6.

 

 1. Brev fra sprogmentor.

Add. 11 Afdelingen er spurt om mulighederne for at støtte en efterskole elev med psykologhjælp pga traumer fra krigssituation. Bestyrelsen besluttede, at undersøge om eleven kan få hjælp fra kommunen. Røde Kors har ikke sædvane for at understøtte økonomisk til enkeltpersoner, men ES vender tilbage efter samtale med medarbejder i kommunen.

 

 1. Dato og tid for næste møde.

Add. 12. ES undersøger hvilken dag der passer ind i Jens’ arbejdstider, hvorefter der udmeldes dato for møde i starten af august måned.

 

 1. Eventuelt

Add. 13. Ingen særlige bemærkninger, men alle var glade for, at bestyrelsesmøderne nu igen kan gennemføres.

 

Ref. Egon