18.05.20

 

Referat fra Bestyrelsesmødet den 18.05.20

 

Dagsorden :

 

1. Godkendelse af dagsordenen / evt. optagelse af nye punkter

Add. 1 – godkendt

 

2. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og kasserer.

Add.2 – genvalgt:  Inge Dalskov som næstformand og Torben Bach-Petersen som kasserer

 

3. Mail fra præsidenten med opfordring til at åbne flere aktiviteter, herunder vågetjenesten, nørkler/strikke- og syklub og social café.

Add. 3 – bestyrelsen besluttede at afvente regeringens udspil, før der træffes beslutning om at genstarte aktiviteterne, og at hver aktivitet vil blive drøftet særskilt under hensyn til de frivillige.

 

4. Oplysning om situationen vedrørende SnakSammen projektet

Add. 4 – ES oplyste om den nuværende og kommenende situation, hvor sprogtræning  overflyttes til et nationalt tilbud med et nyt navn, og at SnakSammen fortsætter i nyt regi med central koordinator og ellers i første omgang styret af tre lokale koordinatorer fra tre lokalafdelinger.

 

5. Åbning af butikker, sortering og møbelafdelingen

Add. 5 – ES orienterede om, at de tre butikker var genåbnet den 11.05 med stor succes og meget fin omsætning i den første uge. Alle frivillige var igen med efter eget ønske

 

6. Værnemidler

Add. 6 – Det har været vanskeligt at skaffe de nødvendige værnemidler, men det lykkedes, og butikkerne, møbelafdelingen og sorteringen er bedt om at rapportere om forbrug, så vi i god tid kan bestille nye varer, det er jo en forudsætning for drift af butikkerne, at vi kan beskytte de frivillige og kunderne bedst muligt.

 

7. Henvendelse vedr. sommerlejrene

add.7 – bestyrelsen traf beslutning om ikke at sende børn på sommerlejr pga Corona virus. Vi skrev til Røde Kors Ungdom fog forklarede herom og bad om at få de indbetalte midlet tilbagesendt. Efter flere samtaler med frivillig fra sommerlejren fastholdt vi beslutningen.

Bestyrelsen besluttede at rykke for tilbagebetalingen og samtidig fremsende et forslag vedrørende betaling for lejrene.

Forslag om, at der fremstilles et samarbejdspapir/aftale/kontrakt hvori det beskrives hvilke ansvarsområder/opgaver begge parter har i sagen og forslag om, at der først betales et depositum udregnet på hver deltager og at restbeløbet betales ca, 1 måned før lejrene gennemføres.

Kommunikationsgruppen vil udarbejde brev til fremsendelse

 

7.A Genstart af Samarit tjenesten og 1. hjælps kurser

Add. 7.A – Bestyrelsen drøftede dette forhold, og besluttede, at meddele Inge Dalskov tilladelse til efter bedste skøn at starte aktiviteten, når alle procedurer i den sammenhæng kunne gennemføres

 

8. Ansøgt om kompensation for faste udgifter og tabt omsætning i perioden fra den 11.03 til 10.05.2o

Add. 8 – Vi har som afdeling bedt Landskontoret om at være behjælpelige med fremsendelse af ansøgning til ministeriet. Det omfatter tabt indtjening for omkring 525.000 kr. og faste udgifter på ca, 110.000 kr.

 

9. Drøftelse af forløbet af bestyrelsesarbejdet i karantæneperioden.

Add. 9 – Formanden bad bestyrelsesmedlemmerne om at kommentere på forløbet, og der var fuld tilfredshed med forløbet og de fremsendte informationer/forespørgsler.

 

10. Angående ansøgning om tilskud fra familie hvor datteren skal på efterskole

Add.10 – Vi tilbyder en brugt PC med office 365 og Norton sikkerhedspakke

 

11. Orientering fra Formand, Næstformand og andre

Add. 11 – Formanden orienterede om: Møde I formands Netværket- Oplysning til Isobro, der har givet et tilskud til start af SnakSammen projektet – Sprogmentorer kan evt, starte med virtuelle møder – Situationen vedr. Besøgsvenner, som senere tages op til behandling – Kulturdagen på Polymeren som blev aflyst. Oplyste om forholdene vedr. butikken i Allested-Vejle

 

12. Orientering fra kontaktpersonerne

Add. 12 – Inge oplyste om evt. Samarit vagter, der endnu ikke var stadfæstede eller aflyst og   om, at der skal bestille ret store mængder værnemidler til brug ved de store arrangementer.

Torben orienterede om nye regler for tildeling af §18 og 79 midler, hvor vi har anført, at hvis egenbetaling kan forstås som afdelingens betaling vil det være ok, ellers ikke.

Willi orienterede om, at Butikken i Kværndrup har haft 6 deltagere på besøg hos samlecentralen i Horsens, en god og spændende oplevelsestur. At butikken har nedsat et  sommerfest udvalg. Der undersøges pris på en ny port ved sorteringen.

Jens orienterede om forhold ved Caféen i Kværndrup og der genåbnes når forholdene tillader det.

 

13. Dato og tid for næste møde

Add. 13 – Næste møde er fastlagt til den 25.08.20 kl. 16.00

 

14. Eventuelt

Add.14 – ingen særlige kommentarer eller drøftelser

 

Ref. egon