08.28

Referat fra Bestyrelsesmøde den 26.08.19 kl. 16.00 på Guldhøj
Afbud Willi Hansen

1. Godkendelse af dagsordenen / evt. optagelse af nye punkter
Godkendt

2. Evt. gennemgang af beslutninger truffet på sidste møde
Add. 2 – Brev til udlejer om nybygning
Orientering om svar fra udlejer der forsikrer, at butiks arealets størrelse ikke ændres ved ombygning af naboejendom

3. Drøftelse og godkendelse af regnskabet (udsendt af Paul)
Regnskabet drøftet og godkendt med meget tilfredsstillende meromsætning ift samme periode i 2018

4. Opsætning af skilte – vise vej til butikken i Årslev (notat medsendt)
ES blev bedt om at undersøge pris for opsætning af 2 skilte

5. Ældrelejren den 27.-29.08.19 (Inge)
Alt parat til ældrelejren som starter tirsdag den 27.08 med 20 deltagere heraf flere nye ift sidste år og 10 frivillige. der skal findes ny aktivitetsleder til årene fremover. Lejren bestilles til 2020

6. Torvedag i Ringe d. 17.08 (drøftet den 24.06)
På grund af for sent tilbagemelding om størrelse på stadeplads, kunne vi ikke nå at arrangere vores deltagelse

7. Projekt for indvandrer kvinder – ansøgte midler – Samarbejde med kommunen
ES skitserede forløbet med starten og opbygningen af projektet i samarbejde med Foreningen for hjemsendelse, kommunen og Røde Kors. Desværre bæen ansøgningen hos SIRI ikke bevilget. Så nu forsøger vi at få projektet iværksat sammen med kommunen, som er interesseret i projektet

8. Videreføring af Projekt Sprog Mentorer (styregruppemøde d. 27.08)
Projekt forløbet med støtte fra SIRI udløber i Oktober 2019. Der er aftalt med kommunen om et møde i oktober måned for at få projektet videreført i en måske mere udvidet form.

9. Møde med kommunen vedr. husleje aftaler på Polymeren
Efter mødet med kommunens chef indenfor området, er der nu igen ændret på husleje faktura som er tilbageført til den aftale, som blev indgået ved leje aftalen start i 2010 selvsagt med aftalte løbende prisstigninger.

10. Sundhedsklinik i Odense
Forsøgsklinikken starter i Odense i løbet af efteråret, vi har anmodet om mere omfattende oplysninger, (gerne til alle fynske afdelinger) men endnu ikke modtaget sådanne.

11. On-Line ”snak sammen” projekt
Der er anden runde test af It programmet den 02.09 hvor 10 deltagere afprøver systemet. Efterfølgende er der aftalt møde med deltagelse af kommunen, Bobleberg, Landskontoret og Røde Kors Midtfyn for at drøfte brugen af systemet i kommunens område.

12. Samarbejdsaftale med Ungdomskolen om ”Ung mode projekt 2020”
Vi har mailet til formanden for ungdomsskolen og anmodet om et møde for at aftale indholdet i en evt samarbejdsaftale vedrørende Ung mode/genbrugs projektet. TBP og ES deltager i mødet og efter indgåelse af aftalen, indgår Jens i projekt arbejdet som kontakt person og afdelingens repræsentant i forløbet.

13. Tilbud om reklamering fra kommunen (er tilsendt den 31.07.19/medsendt)
Tilbuddet blev drøftet og bestyrelsen besluttede at takke nej til tilbuddet

14. Orientering fra Formand, Næstformand og andre
ES orienterede om et stille forløb gennem sommeren og berettede, at kommunen har bedt om en rapport for projektet Et godt ældreliv, fordi ældrerådet havde ønsket en sådan. Vi har fremsendt regnskab for perioden 2017-august 2019, men forklaret, at der udarbejdes en rapport ved projektet udløb, der vil blive tilsendt kommenen til godkendelse og evt. videre ekspedition.
ES berettede om butiksmøde i Ringe butikken, som nu arbejder med at finde rytmen mellem indtag/udtag af tøj, så det tilpasses butikken behov, og der ikke akkumuleres for meget usorteret tøj på lageret. Pasning af vinduer er nu uddelegeret til flere personer, det virker godt. Willi har overtaget som kontakt person for butikken i Kværndrup og dermed ES aftrådt.
Kommunen har inviteret til et møde den 09.09.20 om kommunens organisering i afdelingen for samarbejdet med de humanitære organisationer og vedr § 18 og 79 midler. TBP og ES deltager

15. Orientering fra kontaktpersonerne
Jens orienterede om, at Caféen i Kværndrup fungerer fint med 2 dygtige kokke, der står for maden. Der er fin deltagelse af beboere fra lokalsamfundet. Bestyrelsen besluttede at holde et bestyrelsesmøde i foråret med afslutning af spisning i caféen.
Inge fortalte, at der havde været lidt usikkerhed om, hvem der står for reparation af den grå varevogn, men at det nu er aftalt med tøjindsamlerne.
Vedrørende samaritterne, så er der to uddannede, der er stoppet pga flytning men at der er kommet to nye, som allerede er sendt på uddannelse. Der er gennemført mange vagter og arbejdet er noget belastet, da vi mangler flere uddannede samaritter

16 Dato og tid for næste møde – Bestyrelsesmøde den 21.10.19 kl. 16.00 – Aktivitetsleder møde kl. 18.00
Bestyrelsen besluttede, at generalforsamling afholdes mandag den 24.02.2020 kl. 19.30

17 Eventuelt
Der arbejdes på opdatering af hjemmesiden og udarbejdelse af en håndbog for systemet.
Ellers ingen andre sager til orientering/drøftelse

Ref. Egon