06.14

Referat fra Bestyrelsesmøde fredag den 14.06 kl. 11.00
Tilstede : hele bestyrelsen

Dagsorden :

1. Godkendelse af dagsordenen / evt. optagelse af nye punkter
Add.1-godkendt med tilføjelse af pkt 9A

2. Evt. gennemgang af beslutninger truffet på sidste møde
Add. 2 -Ingen sager til drøftelse

3. Drøftelse af periode regnskabet
Fremsendes af regnskabsfører først i måneden
Add. 3 – regnskab gennemgået og godkendt

4. Revision af notater for bestyrelsens arbejde – arbejdsbeskrivelser mm
Papir vedr. Formand, Næstformand, Kasserer, øvrige bestyrelsesmedlemmer, Pr- og kommunikations politik, bestyrelsens kontaktperson til aktiviteterne, fortegnelse over kontaktpersonernes arbejdsområder, funktionsbeskrivelse for aktivitetsledere og for frivillige.
Add. 4 – Papirer gennemgået, revideret/efterset og godkendt. Besluttet at formanden varetager sekretær jobbet indtil videre

5. Kort referat fra Heartland Festivalen
Add. 5- ES skitserede arbejdet med festivalen og opfordrede bestyrelses medlemmerne til at deltage i 2020 – taget til efterretning

6. On-Line besøgsvenner
Samarbejde med Landskontoret og Boblberg (IT firma)
Add. 6- ES orienterede om arbejdet som blev taget til efterretning

7. Hjemvendings program for indvandrer kvinder
Samarbejde med Foreningen for Hjemvending og Kommunen + uddannelses institution evt. VUC/AOF
Ansøgning er indsend bestyrelsen orienteres om ansøgnings resultat
Add. 7- orientering taget til efterretning

8. Møde med kommunen vedr. husleje aftaler på Polymeren
Add. 8 – ES mødes mandag med direktør for videre drøftelse. Bestyrelsen fastholder at der fortsættes med den hidtidige husleje.

9. Brev til udlejer – brev udkast udsendt d. 03.06.19
add. 9- bestyrelsen godkendte brevets indhold og ønsker det fremsendt til udlejer

9 A Butikkernes omlægning af kasse apparatets taster og indførelse af scannings system i butikkerne
Add. 9A – godkendt – indføres i samarbejde med butikkerne

10. Drøftelse af invitation til deltagelse i Ringe Foreningens dag
Add. 10 afdelingen deltager i Ringe med salgsvogn og så mange aktivitetsledere som muligt.

10 Orientering fra Formand, Næstformand og andre
Add. 10 – ES orienterede bl.a. om formandens arbejde med deltagelse på Fynsk formandsmøde, Fremlæggelse i Ikast kommune om mentor projekt, deltagelse i Netværksmøde, deltagelse i Formandsmøde i Kbh. deltagelse på Heartland, besøg af 40 frivillige fra Faxe og deltagelse i Styregruppe møde for sprog mentorer

11 Orientering fra kontaktpersonerne
Add. 11- Inge orienterede om arbejdet med ældrelejren og udvælgelse af busselskab, og efterlysning af frivillige til lejren. Samaritterne har travlt med mange vagter og det kniber meduddannede samaritter idet én er flyttet pga arbejde og en anden er flyttet. Inge ønsker annoncering om nye frivillige. Møde i projekt samaritterne på Fyn viste at der kun er én instruktør i de 5 samarbejdende afdelinger og der mangler instruktører på Fyn. Inge kan ikke klare alle vagterne som leder.
Torben orienterede om forholdene i sorteringen og at der var visse opgaver der kunne omlægges, men at der er et godt samarbejde klima.
Jens orienterede om arbejdet i Cafe Kværndrup som fungerer godt og styres af 2 kompeten te kokke. Der skal flyttes en fryser og et skab, der ansættes flyttefolk til arbejdet. Ung mode er afsluttet med POP-UP butik i Årslev på kulturdagen med god succes- butikken var godt besøgt især af familie og venner. Der var enkelt projekter med specielt tøj som havde fungeret fint

12 Dato og tid for næste møde (26.08.19 kl. 16.00)

13 Eventuelt
Add. 13 – ingen sager til drøftelse

Referent Egon