04.24

Referat fra Bestyrelsesmøde den 24.04 kl.
Tilstede : hele bestyrelsen
Dagsorden :

1. Godkendelse af dagsordenen / evt. optagelse af nye punkter
add. 1- godkendt

2. Evt. gennemgang af beslutninger truffet på sidste møde
Add. 2- ingen sager til drøftelse

3. Drøftelse af regnskabet
Add 3-drøftet og godkendt- -fin fremgang i butikkernes salg ift samme periode 2018

4. Projekt ”Forkursus for indvandrerkvinder” i samarbejde med forening fra Korinth og kommunen og evt SOSU skolen
Add. 4 – projektet gennemgået og uddybet og bestyrelsen bevilgede et beløb på 45.000 kr. til forløbet, såfremt der bliver behov herfor ift undervisningsdelen. Vil behovet være større, vender ES tilbage med mere detaljeret budget.

5. Projekt ”Et godt Ældreliv” -videreført i Faaborg området.
Add. 5 – Torben gennemgik det forløb, som nu er startet i Faaborg området, på samme måde som forløbene har været i Broby og Ringe områderne. Der har været udsendt flere invitationer til forskellige møder, men pt er interessen ikke særlig stor.

6. Projekt Sprogmentorer. Julie har fået ny stilling udenfor kommunen, og vi har derfor holdt møde med kommunen for om muligt at opretholde den kommunale servicering/medarbejder.
Add 6 – ES gennemgik projekt forløbet, især med henblik på at kommunen finder en afløser. På et møde den 23.04 blev Pia præsenteret for projektet og indvilgede i at overtage det arbejde, som Julie hidtil har stået for også ift sprogmentorerne.

7. Projekt On-Line besøgsvenner
Udvikling af edb system i samarbejde med kommunen, Landskontoret og Boblberg, som er et firma, der udvikler edb programmer ( kan måske også bruges til projekt ”forkursus)
Add. 7 – mødet blev desværre aflyst, men vi ser frem til et nyt møde når kommunen har fået løst de presserende opgaver, der står lige for.

8. Møde den 02.04 med præsidenten
Dagsorden: drøfte –Fællesskabs miliarden, det nye regnskabssystem, sms’ ere/facere på torvet, hvervning af nye medlemmer, Ledelses og referencerammer for frivillige der ikke er hjemmehørende i en afdeling, HB´s strategiske arbejdsgrupper, hjemmesiden, kontakt, økonomiske eftersyn på trods af, at afdelingen gennem mange år har fået regnskabet revideret at eksterne revisions firma.
Add. 8 – møde forløbet blev gennemgået og forklaret, deltagere var Inge, Torben og Egon. Mødet forløb på en god og konstruktiv måde. Nu bliver det spændende om præsidenten tager de forskellige punkter til drøftelse i Hovedbestyrelsen

9 Møde den 08.04 om Afdelingens Internationale Arbejde (AIA)
Specielt om Malawi projektet
Vedhæftet finder i udkast til ny kontrakt, der går over 4 år, selvsagt med mulighed for at kunne opsige med rimelig varsel.
Add. 9 – ES orienterede om møde forløbet og forespurgte om bestyrelsen vil indgå i aftale for 2020-2024, hvilket bestyrelsen besluttede. ES kan underskrive aftalen.

10 Blåt kørekort til vore chauffører
Add. 10- sagen drøftet. vi afventer nærmere oplysninger fra Lands kontoret i sagen. Men vi kører ikke fragtkørsel til kunder mod betaling.

11 Møde den 26.04 om huslejeforhøjelser for vores lejemål på Polymeren
Add. 11 – ES orienterede om de forventninger, vi har til mødet, og at vi fastholder den eksisterende lejekontrakt med både skriftlige og mundtlige aftaler for lejemålene.

12 Vandafgift i Ringe butikken.
Milan har lavet en vurdering på de samtlige 10 lejer.
”Jeres andel bliver sat til 200,- kr. pr. mdr. Han har taget hensyn til at jeres personale ikke tager bad og vasker ikke tøj I bruger kun vand til toiletbesøg, vask af hænder og laver kaffe.”
Add. 12 – ES orienterede om den nye situation, og bestyrelsen vedtog, at ES skal undersøge om der findes vandmålere til butikken, måske et eller to stk.

13 Orientering fra Formand, Næstformand og andre
add. 13 – ES orienterede om de opgaver der var gennemført eller under videre bearbejdning siden sidste bestyrelses møde

14 Orientering fra kontaktpersonerne
Add.14 – Torben orienterede om samarbejdet i butik Årslev, ES om arbejdet i butikkerne i Ringe og Kværndrup. Specielt i Ringe arbejdes der på mere rotation og nye opstillings måder i butikken bl.a. udstilling i vinduerne. Jens orienterede om Ung mode og Genbrugs projektet. Der er 18 deltagere, på Ungdomsskolens forløb som valgfag, som møder flittigt op, der afsluttes med udstilling i en pop-up butik på Polymeren
Inge orienterede om af arbejdet med ældre lejren nu er sat i gang, der skal sigtes imod, at de lejede busser kan afhente deltagerne på deres bopæl, der forsøges aftalel med lokale operatører.

15 Dato og tid for næste møde
Add. 15 – mødet blev fastlagt til fredag den 14.06.19 kl. 16.00 på Guldhøl.

16 Eventuelt
Add. 16 – ingen sager til drøftelse

Referent Egon

Herefter møde med aktivitetslederne