12.02.18

Referat fra Bestyrelsesmøde den 12.02.2018

Dagsorden :
1. Godkendelse af dagsordenen / evt. optagelse af nye punkter
add. 1Ingen nye punkter, dagsorden godkendt

2. Evt. gennemgang af beslutninger truffet på sidste møde
A ”Ny aktivitets leder til Røde Kors Indsamlingen og Vågetjenesten
Hvem kan finde én eller flere kandidater til opgaven?”
alle undersøger mulighederne for nye aktivitetsledere, der har været annonceret efter leder til Vågetjenesten. Annoncering efter leder til vågetjenesten har ikke givet respons, annoncerer igen i uge 8

B ”Forslag til kandidater/suppleanter til bestyrelsen – evt. politikere/kandidater, der ikke er med i kommunalbestyrelsen fremover.”
Torben og Egon har holdt samtaler med flere kandidater, Pia Kock Jørgensen og Jens Elmgreen der begge har givet tilsagn om at opstille
Torben og Egon har et møde den 05.02 med Annemette Leth Nielsen fra Kværndrup.
Es har et hængeparti med en kandidat, der måske vil være suppleant. Som var beret over at være blevet spurgt, men kan ikke pt. Finde tiden hertil.
Samtale med Line Gessø Hansen- bestyrelsesmedlem

C ”Møde med kommende Borgmester og Udvalgsformand for Arbejdsmarkeds udvalget – Mødet gennemført den 12.12 kl. 09.00 på Rådhuset i Ringe. Godt møde med gensidig udveksling af forventninger til det fremtidige samarbejde. Vi skitserede opståede kommunikations vanskeligheder pga kommunens kommando veje i styrelsessystemet. Borgmesteren vil invitere de 3 Røde Kors afdelinger til et møde tidligt i foråret, hvor også Koncernchefer og evt. direktører deltager, for at optimere samarbejdet mellem Røde Kors og kommunen
Add. Taget til efterretning

Sager til drøftelse og beslutning:

3. Gennemgang og godkendelse af 2017 års regnskabet
Add. 3 regnskab godkendt og underskrevet, mangler Herholdt

4. Generalforsamlingen
Mødet starter med Livs indlæg om Liberia
Valg af formand
Add. 4,1 Bestyrelsen indstiller Egon Schlosser
Valg til bestyrelsen:
Bodil Schoop genopstiller ikke
Add. 4,2 Bestyrelsen indstiller Inge Dalskov til genvalg
Bestyrelsen indstiller Pia Kock Jørgensen, Line Gessø Hansen og Jens Elmgreen
Valg af suppleanter:
Med det antal vi kan blive i bestyrelsen, er det så nødvendigt at finde suppleanter
Valg af revisor:
Bestyrelsen indstiller Korsgaard Revisorer A/S i Ringe

4 B Valg til Hovedbestyrelsen
Kære formænd i Svendborg, Fåborg og Midtfyn.
Odense afdelingen vil gerne indstille vores Næstformand Bente Danholt til hovedbestyrelsen.
Jeg håber i vil støtte dette.
Mange hilsner
Gerda Madsen, Formand

Kære Gerda.
Vi vil med stor fornøjelse deltage i indstillingen af Bente Danholt. Jeg kender Bente gennem mange år, og hun kan tilføre noget pædagogisk, socialt og ledelsesmæssig styrke til HB.
De bedste hilsner Wivie Schärfe, Røde Kors i Svendborg
Add. 4 bestyrelsen indstiller Bente Damholdt

5. Stor printer
Vedr. leasingkontrakt på stor printer
Nuværende årlig udgift ca. 15.500 kr
Tilbud.
Indfrielse og ejendomsretten til maskinen 12.200,00
Fremtidige serviceaftale de næste 3 år.
Pris pr. år inkl. forbrug 4.500 kr.
Skal vi fortsætte leasingaftalen eller indfri og indgå ny serviceaftale
Add. 5 – forslaget vedtaget

6. 60 års jubilæum den 17.03.2018
Arrangements udvalg? – bestilling af bespisning, drikkevarer, invitationer mm.
Borgmesteren deltager med indlæg – formanden uddeler hæderstegn –
Der annonceres i uge 10. med tilmeldelse til deltagelse pga bespisning
(Torben registrerer)
Add. 6- gruppe nedsat, bestyrelsen arbejder med sagen

7. Hjertestarter
Butikken i Årslev har bedt om at få en hjertestarter opsat ved butikken. Der er tidligere truffet en beslutning om det generelle ønske om at få hjerte startere ved vore butikker, hvilket bestyrelsen har udtalt er en god idé, såfremt et tilstrækkeligt antal frivillige fra butikkerne har deltaget i et hjertestarter kursus.
Det undersøges før mødet, hvor mange fra Årslev butikken/møbelafdelingen, der har deltaget på et kursus.
add. 8 –bestyrelsen godkendte køb og ophæng af hjertestarter

Orientering:
9 Formand, Næstformand og andre fra bestyrelsen
ES – Regnskab 2017 for Røde Kors butikker
Statistisk skema viser data fra alle butikker i DK. Afdelinger kan være opført som afdeling med flere butikker, dog ikke vores afdeling, her er butikkerne opført som selvstændige butikker, man kan ikke se, at de ejes af afdelingen.
Vi har anmodet Landskontoret om, at vore butikker opføres under afdelingen, og det har de nu givet tilsagn om.
Artikel om genbrugsplads i Nyborg – her inviteres foreninger til at deltage/hente ting og sager på genbrugspladsen, ikke som FMS – Fremvisning af butik i Årslev -medarbejder for Landskontoret, vi er lidt berømte for vores måde at arbejde på. – Møde med Lokalrådet i Nr. Lyndelse -lokal ledelse/ samarbejde vedr. sikkert seniorliv- Evaluerings møde Midtpunktet, begge parter tilfredse, mangler frivillige, Møde fritidscenter i Ringe – godt ældreliv – Reception Aktivitetshuset Skullerodsholm i Nr. Lyndelse – Møde I Søndersø – vedr. deres start af spis sammen projekt- 3 års fødselsdag i Kværndrup fin fremmøde af kunder – Årsmøde butik Årslev den 05.02.18- Møde med kandidat til bestyrelsen den 06.02.18 – Deltaget i Frivillig møde med udvalg og borgmester

10 Orientering fra kontaktpersonerne
Add. 10 Villy berettede, at cafe Kværndrup kærer godt, og er godt besøgt, der er nye frivillige og der kan nu købes mad udefra hver 14. dag, hvis nødvendig, det aflaster de frivillige
Nyt system med indbetaling via Mobile Pay er taget i brug, så det kontant modtagne beløb for bespisning overføres elektronisk til regnskabsfører.
Villy deltager i næste uge i AIA møde i Odense og deltager på et AIA kursus/seminar den 10 marts
Der skitseredes flere samarbejdsprojekter med kommunen:
Frivillig Følgegruppe, Et godt ældreliv og Sprog Mentorer

11 Dato og tid for næste møde – aftales umiddelbart efter generalforsamlingen
Forslag: 15.03
Dagsorden: Introduktion til bestyrelsesarbejdet,
Vi afholder et intromøde/forløb uden andre punkter for hele bestyrelsen sammen med nye bestyrelsesmedlemmer for at sikre en god start og bedre indsigt i afdelingens virke.
Det følges op med en mentor ordning i nogle måneder, (indtil næste aktivitetsledermøde) hvor den nye ved, hvem man kan henvende sig til for at få nærmere forklaringer/info.
Tilbud om rundvisning i butikker, sortering, møbel, bøger, lamper mm
Add. 11 – forslaget godkendt og tages i brug ved først kommende lejlighed
Møde planlagt til den 15.03 kl. 19.00
1. alle også nye bestyrelsesmedlemmer kan deltage, så korrigering af aftaler vedr. 60 år jubilæum og senere intro til bestyrelsesarbejdet
2. hvis ikke alle kan deltage, så alene møde vedrørende 60 års jubilæum

12 Eventuelt
Add. 12. drøftede problemer i forbindelse med donering på RK hjemmeside, ES opfordret til at kontakte Landskontoret i sagen

Reg. Egon