08.20

Referat fra Bestyrelsesmøde den 20.08 kl. 15.00 på Guldhøj
Afbud : Villy Bonde
Dagsorden :
1. Godkendelse af dagsordenen / evt. optagelse af nye punkter
Add. 1 godkendt
2. Evt. gennemgang af beslutninger truffet på sidste møde
Add. 2 Polymeren . Der er nu lagt fliser foran butikken-rigtigt flot. Der tales tilsyneladende ikke om at opstille bænke.
Torben og jeg har haft flere møde vedrørende vores anvendelse af porten overfor møbelafdelingen. Det er nu aftalt, at vi i fællesskab med Koncernchefen forsøger at finde en brugbar løsning som alle parter kan være tjent med. Måske en kombi-løsning med fælles aktiviteter og lager.

3. Drøftelse og godkendelse af regnskabet udsendt af Regnskabsføreren
Add. 3. Regnskabet drøftet og godkendt

4. Forslag fra aktivitets leder – tillæg til gaveregulativ
: ved længerevarende sygdom (min. én måned) sendes en hilsen (100-150 kr.)
Add. 4 forslaget godkendt og det indskrives i gaveregulativet.

5. Sprogmentor projektet – nye mentorer
Forespørgsel fra kommunen!
Kort om den del af målgruppen som kunne være relevant ift. projektet.
Vores målgruppe har alle komplekse problemstillinger, fysisk, psykisk eller socialt. I nogle tilfælde er de også ramt på flere områder, eks. både fysisk og psykisk. Vi har ingen grænser ift. alder, så der er både borgere der er 18, og dem der er 62.

Ift. praktikkerne, så bruger vi dem til at afklare og udvikle borgernes arbejdsevne. Ofte er det mennesker som har mistet troen på egne evner, og som skal hjælpes i gang, og det viser sig også tit at når de først kommer i gang, deres skånehensyn bliver overholdt, og de laver noget meningsfyldt, så vokser de med opgaven.
Følelsen af at være en del af en arbejdsplads, udføre noget der giver mening, og at der er andre der regner med en, betyder rigtig meget. Så en typisk praktik starter ofte på lavt timetal, 1-2 timer om ugen, og øges gradvist.

I starten vil det handle om at komme afsted, så om stabilt fremmøde, og efterhånden bliver der bygget mere på. Vi har en del meget små praktikker på 2-4-6, timer om ugen, men et gennemsnitligt timetal er nok på 6-12 timer om ugen.
Det betyder så også at det er meget sjældent at vi afklarer til ordinær beskæftigelse, det er i langt højere grad afklaring til fleksjob, og en del micro-fleksjob (dvs. effektiv arbejdstid på under 10 timer om ugen).

Der hvor det vil være relevant, er naturligvis når der er sproglige udfordringer, og hvor borgerne er, eller er på vej ud, i en praktik.
Add. 5. Henvendelse fra kommunen drøftet og vi afventer tilbagemelding fra ”Rehab afdelingen” om evt størrelsen af forventede brugere.

6. Røde Kors’ landsmøde
Jeg har fornøjelsen af at invitere jer til Røde Kors’ landsmøde den 3.-4. november 2018 på Hotel Nyborg Strand. Det er formanden, som repræsenterer afdelingen. Hvis formanden ikke har mulighed for at deltage, er I meget velkomne til at sende en anden repræsentant, da det er vigtigt, at så mange af landsmødets medlemmer deltager i diskussionen af og beslutninger om fremtidens Røde Kors og i valg til hovedbestyrelsen og valgforberedelsesudvalget.
Add. 6 Inge Dalskov deltager som repræsentant for afdelingen. Ved forfald inviteres Torben. ES deltager som formand for kommunekredsen.

7. Udsugning i sorteringen tilbud medsendes/fremsendes
add. 7 tilbuddene drøftedes og der var enighed om at godkende tilbuddet fra Ellinge smeden. ES kontakter virksomheden.

8. Røde Kors Indsamlingen den første søndag i Oktober
”Arbejdsgruppen” har nu aftalt med udleverings/opsamlings adresser, og vi har fået en ny data behandler, som tager sig af alt vedrørende tilmeldinger og oplysninger om mødesteder. Vi mangler dog stadig en leder af indsamlingen, som i år nok kan klares af den lille arbejdsgruppe, men på længere sigt vil det være en fordel at have en indsamlingsleder, måske fra bestyrelsen men ikke nødvendigvis.
Add. 8 Inge og Egon er grundstammen i arbejdet med planlægning af Røde Kors indsamlingen i oktober. Ingen af parterne har rent faktisk tid til dette arbejde, men da det er vigtigt, har vi involveret os. ES kontakter banken i Svendborg for aftale. Henning Fugl er involveret og hjælper med arbejdet. Udleveringssteder/afleveringssteder er indberettet. Regina Nielsen har taget ansvaret for databehandlingen.
Vi mangler en leder af aktiviteten

9. Ledelse af butikken i Årslev
Som meddelt, har butiks lederen i Årslev sagt op og er stoppet. Torben og jeg har drøftet dette med butiksudvalget, og aftalt at hvert medlem påtager sig et ansvarsområde og at Anne er kontaktperson til bestyrelsen – kontaktperson og formand.
Add. 9. butiksudvalget har påtaget sig de mange forskellige opgaver, så der er en form for kollektiv ledelse, dog med Anne Møller som kontakt person til bestyrelsen.

10. Hverning af nye medlemmer.
Siden marts har Røde Kors testet at lave gadehvervning i Aarhus og senere hen i Odense. Det er gået rigtigt godt. 600 medlemmer i Aarhus og 200 i Odense, hvor vi startede i juni måned.
Vi vil rigtig gerne rundt til flere byer, og Ringe er en af de byer, hvor vi ser et potentiale for at få mange nye medlemmer til Røde Kors, især her i sommerperioden hvor folk er på gaderne. Vi vil derfor rigtig gerne hverve i Ringe, og jeg synes det er vigtigt lige at få koordineret med dig, så I ved, at vi er der og om I har input.
Det vi har gjort i Aarhus og Odense er, at vi har haft en side med om arbejdet og hvad der bliver lavet lokalt. På den måde er hververne orienteret om, hvad der sker helt lokalt og de kan give information til de nye medlemmer, hvis de eks. gerne vil engagere sig i aktiviteterne der også. I Odense har vi også deres egen folder med og deler ud. Jeg har vedhæftet et forslag til en vi kan bruge, og hvis I vil, må I meget gerne give input til, hvad I gerne vil have med.
Vores medarbejdere står på gaden iført Røde Kors veste, et Røde Kors badge samt et ID-kort, så man ikke er i tvivl om, at hvem det er. I de byer vi indtil nu har været i har vi fået en rigtig fin velkomst, folk er generelt positive og søde, og vi er er glade for så mange af dem, vi møder, også har skrevet sig op som medlemmer.
Add. 10 – den 06.08.18 startede der en hverve kampagne på gaderne i Ringe. Landskontoret havde sendt 4 unge personer på gaden, og vi leverede afdelingens generelle folder til uddeling. Vi har endnu ikke hørt vedrørende resultatet af hvervningen

11 Orientering fra Formand, Næstformand, kasserer og andre fra bestyrelsen
Add. 10 ES berettede om 2 konferencer hvor vi var inviterede til at fortælle om Sprogmentor projektet. Det foregik i Herning og Fredericia, der var stor spørgelyst i forsamlingen hvoraf 2 virksomheder også arbejdede med indslusning af nye borgere/flygtninge på virksomhederne, men ikke med sprogmentorer.
– Vi har fået 3 nye aktivitetsledere, det har krævet ret meget arbejdstid.
– Ældrelejren nu på plads med 20 deltager og 9 frivillige. Noget besvær med opsamling af deltagerne på deres adresser, busselskabet ”forlangte” fælles opsamlingssteder.
– Inge fortale, at Samaritterne har haft mange vagter i løbet af sommeren og at der nu mangler 2 arrangementer, Hjerter Dame turen og et løb i Svanninge bakker.
– Torben berettede om projektet Et godt ældreliv, som nu har 8 side aktiviteter af forskellige indhold der har fået økonomisk tilskud fra Projektet.1 sept. Starter et forløb med ” et godt naboløft” der afsluttes den 22.09 med et stort arrangement på torvet i Ringe, der samarbejdes med Handelsstandsforeningen og MidtfynsPosten
– Torben har været til møde med Sundheds- og Omsorgsudvalget og Ældrerådet for at fortælle om projektet.
– Projekt Et sikkert Seniorliv fungerer fint. Samarbejdet mellem de tre kommuner virker efter hensigten, der afholdes lokal arbejdsdag den 22.08 og et 2 dages seminaret med alle involverede den 26. og 27.09

12 Orientering fra kontaktpersonerne
Add 12. Line berettede af butikken i Ringe kører fint
– Es fortalte at butikken i Kværndrup forrige søndag havde været på loppe markedet i Odense og fået mange gode sager med hjem.
-Cafë Kværndrup har mistet den ene ”madfar” og vi søger hurtigst muligt om nye frivillige, så caféen kan holde åbent hver onsdag.
-Café på Midtpunkt har haft sommerudflugt til Odense og planlægger en tur til Tivoli i vinteråbningstiden.

13. Dato og tid for næste møde
– 17. 09 bestyrelsesmøde kl. 15.00
– 19.11 bestyrelsesmøde kl. 15.30 hvor bl.a. anvendelse af frie midler besluttes
– 19.11 aktivitets leder møde kl 18.00 med spisning

14. Eventuelt
Add. 14. vi drøftede hvorledes vi kunne markedsføre afdelingen. Jens foreslog, at vi kunne forsøge at låne en del af en butik, hvor der kunne holdes møde med invitation til at komme og få en kop kaffe. Vi kunne henvende os til bymæglerne i Ringe, hvilket vi bad Jens om at gøre. Der kom flere spændende idéer og tanker, og det aftaltes, at vi alle ”brygger” på tanken til næste bestyrelsesmøde

Ref. Egon