05.28

Referat fra bestyrelsesmøde den 28.05 kl 15.00
Tilstede: Inge, Line, Torben, Villy, Herholdt og Egon
Afbud fra Pia pga sygdom.

Dagsorden :
Mødet startede med en fremvisning af sortering, møbel området med lager, stryge og prismærkerum og selve butikken i Årslev. Efter ca. ¾ time kørte bestyrelsen til Guldhøj lokalet, hvor mødet blev afholdt.

1. Godkendelse af dagsordenen / evt. optagelse af nye punkter
add.1. dagsorden godkendt med tilføjelse af punkt 3B, sommer arbejds trøjer til møbel- og tøjindsamlings folk. Det besluttedes at indkøbe polo trøjer med logo

2. Evt. gennemgang af beslutninger truffet på sidste møde
Vi mangler aktivitets leder til Røde Kors Indsamlingen, hvordan finder vi en sådan?
Alle vil afsøge mulighederne for at fínde en ansvarlig for Indsamlingen, idet der hurtigst skal sættes i gang med forberedelserne hertil.
Der er annonceret i MP den 24.04og det er aftalt med Landskontoret, at de skriver ud tul alle tidligere indsamler og spørger, om de kunne tænke sig at være med i , samtidig arbejder vi på at finde en leder til indsamling til planlægningsgruppen.

Add. 2 – taget til efterretning, vi afventer resultat af henvendelse til de tidligere indsamlere

Kontaktpersoner til aktiviteterne
Line udtrykte interesse for butikken i Ringe, og det aftaltes, at Egon sender dato for det førstkommende møde, og Egon vil gerne være behjælpelig med Lises indføring i denne aktivitet. Butiksmøde den 20.06 kl. 17.15
Andre der er interesseret i at være kontakt person har mulighed herfor.

Add 2- Line kontakter leder af butikken i Ringe for aftale om et møde, da Line på selve butiksmødet i juni ikke kan deltage
Sager til drøftelse og beslutning

3. Drøftelse af regnskabet – udsendt af regnskabsføreren
Add. 3 -regnskabet drøftet og godkendt

4. Vedrørende bygninger på Polymeren.
Hej Egon
Jeg kan give lidt nyt vedr. fliser foran butikken. Jeg havde i onsdags møde med anlægsgartner og han har lovet arbejdet med ny belægning færdig inden familie og kulturdag d. 26. maj. Så der er noget at glæde sig til.
Vi lægger fliser i det meste og sætte et par bænke op – der kommer også lidt grønne indslag – håber det vil give hele fronten et fortjent løft. Anders har opgaven med døren, som jeg forstår det.
Vedr. plads i diverse haller, så har jeg talt lidt med Finn om forskellige muligheder og er ved at undersøge nogle priser. Så snart jeg har dem, vil jeg indkalde til et møde.
VH. Trine

Add. 4 Bestyrelsen gav ES beføjelser til at forespørge efter foto af de evt. påtænkte opstillede bænke, og samtidig forhøre sig om, hvem der har ansvaret for, og hvor ofte der bliver rengjort på fliserne foran butikken, især hvis pladsen bliver benyttet af mange besøgende på og brugere af Polymeren

5. Hvorledes forholder vi os til ”den nye EU datalov”
Dokument vedhæftet
Notat fra ES blev godkendt som et foreløbigt notat vedr. loven, vi afventer Landskontoret håndbog i denne sammenhæng

6. Formands møde i Otterup
BEREDSKAB
Vi havde jo Røde Kors Beredskab på programmet – Susanne Berendt, landskontoret gav os en god grundig gennemgang af hvorfor Røde Kors arbejder med beredskab.
Og gav en status på hvordan arbejdet skrider frem rundt omkring i andre afdelinger – en opdateret status er tilføjet nederst i mailen.
Som opfølgning på mødet blev vi enige om at alle afdelinger skulle gå tilbage i egen afdeling og afklare interessen fra bestyrelse/afdeling i det videre arbejde med beredskab på Fyn.

HVILKEN AF NEDENSTÅENDE ”Grupper” ønsker AFDELINGEN at HØRE TIL
(Svar til regionskonsulent)
1. Vi vil gerne være med i en arbejdsgruppe – og starte etablering af en beredskabsorganisering i vores afdeling (udpege aktivitetsleder/ansvar for beredskab og starte intern rekruttering til en beredskabsliste)
2. Vi vil gerne holdes orienteret og på sigt deltage med frivillige til Beredskabet
3. Vi vil gerne indtil videre bare holdes orienteret om udviklingen i Røde Kors Beredskabet på Fyn
4. Vi er ikke interesseret i at være involveret

STATUS PÅ BEREDSKABET
4 afdelinger i Nordsjælland (Gundsø, Hillerød, Frederikssund og Hørsholm) har besluttet at etablere beredskab som aktivitet i afdelingen. De har udpeget en regional frivillig beredskabskoordinator, som bidrager til at støtte samarbejde og koordinering mellem afdelingerne i beredskabsnetværket. Hertil kommer Hovedstadens Røde Kors. I alle afdelingerne er der udpeget en aktivitetsleder for beredskab, og i Gundsø og Hørsholm samt delvist i Hillerød er beredskabslister udarbejdet. Gundsø og Hørsholm har fået tildelt en beredskabskasse fra LK, som kan bruges til at etablere en kommandopost for ledelsen af en akutindsats. Flere kasser er i pipeline.

Der er lavet en konkret aftale med Hillerød Kommunes sundhedsforvaltning om psykosocial støtte i akutsituationer og Røde Kors er indskrevet i deres sundhedsberedskabsplan. Lignende aftaler er på vej med Hørsholm og Roskilde Kommune. Beredskabskursus for frivillige er under udvikling. Første kursus forventes afholdt efter sommerferien for netværket i Nordsjælland. Hillerød afdelingen er vært, men kurset afholdes af LK. Der arbejdes på nye netværk med afdelinger rundt om Issefjorden.
Herudover arbejdes på at styrke landskontorets generelle beredskabskapacitet mhp at landskontoret vil kunne støtte afdelingerne i tilfælde af større hændelser.
Der er særligt fokus på at LK kan bidrage med:
Ekstra mandskab til at støtte ledelse i en beredskabssituation; evt. ekstra materiel – økonomi og fundraising- presse og kommunikation – koordinering af informationer og med myndigheder på regionalt eller nationalt plan.

Hvorledes forholder vi os til sagen?
Add. 6- Afdelingen udmelder støtte til projektet og tilkendegiver, at Samaritter tjenesten stiller sig til rådighed med SAMARITTER HJÆLP

Orienteringspunkter

7. Situationen i Årslev butikken
Materiale tidligere udsendt ifm møde med butiksudvalget den 07.05 kl 08.00

Add. 7- Es og TBP redegjorde for forløbet, og kunne berette, at butiksudvalget var trådt i karakter og hver har påtaget sig opgaver, så ledelsesansvaret er hos butik udvalgsmedlemmerne

8. Bilerne
Som tidligere besluttet er der vurderet på ”vognparken” Vores 9 personers bus er dømt færdig og sendes til ophugning. Det er vurderet, at en fornuftig investering er køb af en stor varebil, som kan anvendes til tøjindsamling og den nuværende varevogn kan fremover anvendes af Samaritterne og bilen kan udlånes til møbelafdelingen i Årslev, der således de fleste hverdage råder over to varebiler.
Add. 8- ny varevogn er anskaffet og bussen er sendt til ophugning.
9. Orientering fra Formand, Næstformand og andre
Orientering om projekt Et godt ældreliv v/Torben Orientering om deltagelse i Integrationsnetværket v/Torben Orientering om deltagelse i følgegruppe vedr. kommunens frivillig politik mm v/Torben Orientering om projekt Fagsprogsmentorer v/Egon Orientering om projekt Et god Seniorliv v/ Torben og Egon
Add. 9 – Bestyrelsen tog efterretning fra projekterne til efterretning

10 Orientering fra kontaktpersonerne
Add. Der blev orienteret fra : caféerne, vågetjenesten, besøgstjenesten, de to caféer, de 3 butikker, AIA området og fra samarit tjenesten

11 Dato og tid for næste møde – 20.08 kl. 15.00

12 Eventuelt
Add. 12. Ingen punkter til drøftelse

Ref. Egon Schlosser