12.12.16

Referat af Røde Kors Midtfyns Bestyrelsesmøde den 12.12.16 kl. 16.45. Mødet afholdtes på adressen: Sortelung 4, 5792 Årslev
Til stede: Egon, Inge, Torben, Poul, Ellen, Tom og Bodil (fra ca. 17.15).
Afbud: Janne
1. Godkendelse af dagsordenen / evt. optagelse af nye punkter
Ok.

2. Drøftelse af regnskabet (udsendt d. 03.12.16)
Regnskabsfører deltager i mødet og kan besvare evt.spørgsmål vedr. regnskabet
Regnskabet blev gennemgået. Dejligt, at der kan konstateres mersalg i alle tre butikker. Resten af driftsoverskuddet, som skal til klinikkerne i Århus kan først ses til Nytår.
Der blev afklaret diverse posteringer under jubilæumskontoen.
Man overvejer nogle ændringer fremover – f.eks. dækker Falck abb. ikke kun biler, men alle > central udgift. Handelsstandsforening abb > Ringe butikken.
Poul er kommet godt ind i arbejdet med regnskabet. Butikkerne er også glade for hans besøg og hjælp.

3. Orientering fra Formand, Næstformand og bestyrelsesmedlemmer
Formanden har været til netværksmøde i Faaborg. Malawi projekt fortsætter, evt. mere ligelig fordeling bl. afdelingerne.
Egon og Torben + bilernes mandskab har hentet paller med doneret tøj fra det nu lukkede flygtningecenter i Faaborg og fordelt til de tre butikker.
Egon har ellers brugt megen tid i forbindelse med ombygning af Ringebutikken- se pkt. 6.
Torben orienterede om projekt 65+, som bliver et samarbejde mellem os i kommunen, Ældre Sagen og FMK om ensomme, enlige ældre. Finansieres af værdighedspuljepenge. Poul bliver muligvis regnskabsfører for projektet – det må ikke være en del af FMKs system. 3 årige projekt i gang fra 2017. Ca. 300.000 pr år. Der honoreres en leder og en assistent på deltid.

4.Orientering fra kontaktpersonerne
Inge orientererede om problemer i netværkssamarbejde med Nyborg, Langeland, Gudme, og Ærø. Det skal afklares, om Ærø og Nyborg er med fremover. Hvis der kun er tre afdelinger, kan det nuværende system blive for dyrt.
Egon : Kværndrup-butikken kører godt, Ringe bliver en pæn udvidet butik. Årslev kører godt. Afklaring omkring ledelsen til ultimo januar mødet.
Torben: Montagen kører bedre igen nu efter noget turbulens pga. bestemt (nu tidligere) frivillig. Der er kommet flere nye. Der satses nu på bedre planlægning af madlavning og aktiviteter og ansvarsfordeling. Poul og Janne følger op på evt. manglende indkøbsbonner.

5. Tilbagemelding fra landsmødet d. 05/06.11.16
Oversigt over dagsordens resolutioner tidligere udsendt
Alle de udmeldte resolutioner blev vedtaget. Forbavsende lidt diskussion. Mange opstillede til hovedbestyrelsen. Egon blev ikke genvalgt, men takkede for 5 spændende år. Landskontoret er åbenbart rykket noget højere op i magtstrukturen.

6.Udvidelsen af butikken i Ringe. Der er opsat skinner til nyindkøbte skohylder og hylder til tasker og lædervarer, ligeledes er der klargjort til indretning af kaffestue, strygerum, sortering og prissætning. Nærlager er indrettet med hylder og reoler. Der mangler installation af el – kontakter i det bagerste rum (strygestue og sortering, så hæve-sænke bordet kan benyttes). I den kommende uge installeres ny bagdør i det rum hvor tøj mm skal indleveres, herefter skal der ryddes endelig op i rummet, der således kan tages i brug, (her installeres løs på 2 skabe, til opbevaring af personalets tasker mm) samtidig med, at kaffestue mm kan etableres og anvendes. På vinduet ved nye kaffestue er der bestilt reklame banner der dækker for vinduet , så der ikke kan kikkes ind fra gaden. Der installeres vask med vand i køkkenområdet, et ganske lille rum, og der gøres plads til opvaskemaskine til nips mm. Toilet rummet skal rengøres og måske males. Søndag d. 04.12 startes flytning af tøj, nips, bøger, legetøj mm. Endelig indretning vil ske løbende og der kommer sikkert nye løsningsforslag. Ændring af det nye indgangsparti afsluttes med sidste gang maling mandag d. 05.12 og el- installation kan færdiggøres snarest derefter. Hvorefter udvidelse ganske langsomt kan tages i brug. Den nye fordør kan først leveres og installeres i uge 2 i 2017. Ældre reklameopsætning på vinduer og døre fjernes i den kommende uge. Der vil løbende blive drøftet med butiksudvalget, om der er frivillige nok til at drive den udvidede butik, eller vi skal arbejde på at få flere nye frivillige. Ligeledes vil der løbende blive drøftet og aftalt ansvars/arbejdsfordeling vedrørende f.eks. klargøring af mannequiner, legetøj, vindues udsmykning, bøger, nips mm.
Tom: Butikken ser allerede flot ud takket være omflytningen. Stor tak til Egon og butiksfolkene, som flyttede rundt for lidt over en uge siden.
Egon: Har været meget i Ringe på det sidste. Der mangler nogle skinner som kommer fra Milan. Varmesituationen ses på – der er faktisk gulvvarme i den ny butik, men ikke mange radiatorer. Men så rykker man ud af kælderen, som så kun bruges til lager, saisontøj og lignende. Vi afventer færdiggørelsen og rollefordeling inden der evt. søges flere frivillige.

7. Nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Forretningsudvalget (fmd., næstfmd. og kassereren) har set på medlemslisterne efter mulige emner. Pt. uden det store held. Man arbejder videre med sagen. Medlemssystemets lister virker ufuldkomne.

8. Dato og tid for næste møde. Bestyrelsesmøde den 30.01.17 kl. 19.00 og generalforsamling den 09.02.17 kl. 19.00. efter generalforsamlingen afholder bestyrelsen konstituerings møde, og der aftales dato og tid for et nyt bestyrelsesmøde.
Næste bestyrelsesmøde flyttes til torsdag 2. februar kl. 19.00 på Guldhøj. Datoen for generalforsamling fastholdes torsdag 9. februar kl. 19.00 på Guldhøj.

9. Eventuelt
Ringe butikken åbnes torsdag 19. januar kl. 13.00 – 15.30. Alle velkomne!

Tak til Annette og Egon for efterfølgende gæstfrihed!

Referent: Tom Warren