09.17.15

Referat fra Bestyrelsesmøde den 17.09.15
Dagsorden :
1. Godkendelse af dagsordenen / evt. optagelse af nye punkter
Nye møder på dagsordenen : pkt 10 b og 10 c. dagsorden derefter godkendt
2. Orientering om økonomi. Regnskabsoversigt sent ud fra Paul
Bestyrelsen tog det fremsendte regnskab til efterretning.
3. Orientering fra Formand, Næstformand og andre
Add. 3 ES orienterede om at Ellen Hansen havde overtaget Butiksleder posten under Bettinas orlov frem til den 31.12.15. At Kværndrup og Årslev butikkerne arbejde med oplysninger på Facebook, at vi afventer tiden mht Ringe butikken og at vi vil oprette en Røde Kors Midtfyn hjemmeside. Torben og Egon varetager arbejdet på informationsstanden på kommunens ældre dag for 65 + pensionister.
Møde vedr. juleaftens arrangementet iværksættes, hvor Ellen og ES deltager
Inge orienterede om at hun desværre ikke kan deltage på formandsmødet-der var ikke andre fra bestyrelsen der kunne deltage.
4. Orientering fra kontaktpersonerne
Torben orienterede om møde i Årslev butikken, hvor det blev fremhævet, at opvaskemaskinen i sorteringen fungerede for langsomt og at man ønskede en større og hurtigere maskine. Torben blev bedt om at arbejde videre med sagen, og måske få et samarbejde om nipssorteringen iværksat, så de tre butikker alle kunne få nips til butikkerne.

Tom refererede fra butiksudvalgets møde i Ringe d.16. september 2015
Deltagere: alle 5 medlemmer af udvalget samt Tom
1. Gennemgang af dagseddel til kassen. Evt. et par ændringsforslag bringes videre. Kan regnskabsføreren afsætte en ½ time hver dag kl. 16.45 i en uge? Det kunne evt. spare en hel del tvivl senere.
2. Bemanding i ferieperioden gik uden problemer – de fleste holder ikke ferie i højsæsonen. Jævnt kundegrundlag.
3. Man mangler helt tydeligt kunder i butikken fra Kværndrup efter åbningen af den ny butik.
Ringe har mest tøj. Der kommer meget lidt nips, køkkenting. Butikken vil gerne modtage et helt dødsbo engang i mellem, som de selv sorterer. Tegn på ”dumping” fra Kværndrup – videresender kasser med glas osv. som er Ikea kvalitet, som de ikke selv kan sælge, men der kommer ikke ”interessante” ting. Der er ellers mange henvendelser ang. køkkenting, men så går folk videre til de 2 andre genbrugsbutikker i Ringe. Der er nu en lift, sådan at kasser, m.v. kan lægges ned i kælderen i Ringe af bilen. Opfordring om, at flere ting kommer direkte og usorteret til Ringe. Er klar over, at møbler hører under Årslev. Kan der splittes op i regnskabet for at kunne reflektere, hvad der ekstraordinært er møbelsalg og hvad der sælges af tøj i de 3 steder?
5. Der blev gennemført en tur for de frivillige til Horsend 9. september med 15 deltagere. En god og lærerig tur. Snøret poser med ståltråd sælges uåbnet videre til opkøbere i Belgien og Tyskland for kr. 1,45 pr. kg.
6. Ca. samme omsætning i butikken som sidste år, men mange nye ansigter, især unge (nye på gymnasiet, måske fra oplandet – samt ungdomscentret nu åbnet i nærheden.)
7. 4. Kvaliteten af nørklegarn som tilsendes fra Horsens er ikke god nok. Der skal købes meget ind.
Deltog i Open by Night sidst i august med kaffe, og slagtilbud. Mange folk i butikken.
8. Man fastholder lukketid lørdag indtil videre men også pr. konduite.
9. Enkelte vanskelige kunder – udenlandsk par som manglede kontanter en dag og vil have dobbelt så meget for samme pris flere dage senere.
10. Behov for renovering af facaden. Kan der ændres ved den (Inge??). Behov for møde med ejeren ang. vedligeholdelse, især ristene udenfor samt maling. Se artiklen om tilskud i sidste medlemshæfte.
11. Julemøde (hygge for frivillige) 8. december. Der laves også en plan for juleoppyntning.
12. Husk fortsat at nævne Ringe tlf. i annoncer engang imellem! Det skete et par gange, men er vist holdt op igen.
13. Vi mener ikke, at der er behov for en Facebookside om butikken i Ringe. Meget få frivillige har facebook. (10 af de frivillige i butikken er over 80.) Vagtplaner og lign. kommunikeres nu tilfredsstillende pr. mail og opslag, og butikken har ikke nogle specielle tilbud at melde ud til et større publikum.
Ref: Tom
ES kontakter Karen for at få oplyst, hvornår butikken afholder årsmøde

5. Status på Røde Kors indsamlingen v/ Ellen
Bestyrelsen tog Ellens orienterede om arbejdet vedr.indsamlingen til efterretning, og bad om i det videre forløb, at Ellen orienterer bestyrelsen løbende i sagen via mail

6. Status på Café på Montagen
Der arbejdes stadig på at få samarbejdsaftalen færdiggjort, Torben har tilsendt Montagen det sidste udkast, nu afventer vi svar herpå. Kan det ikke færdiggøres via mail, afholder Torben og Egon møde med Montagen.

7. Status på Café på Psykiatrisk opholdsted i Ringe
Samarbejds aftalen blev godkendt, næste skridt er i et samarbejde med Midtpunkt at forsøge at finde frivillige via annoncering.

8. Medlemskab af Ringe Handelstandsforening
Bestyrelsen besluttede, at Egon tager et møde med formanden for at forklare, ar RK gerne forsat vil være medlem, men til et mindre kontingent, som vi mener der bør indrettes for de humanitære organisationer, hvis ikke melder vi os ud.

8 B Tøjbyttedag på Polymere
Bestyrelsen besluttede, at vi ikke ønsker at deltage i arrangementet, idet vi ikke kan se at det vil gavne vores arbejde, og at det vil kunne medføre meget stor belastning på vore firvillige i butikken i Årslev
Det aftales at Egon beder om et møde med den kommunale initiativtager Mia Bojsen Ben-Ami for at forklare vores synspunkt, og at vi ellers i øvrigt gerne vil samarbejde om andre projekter.

9. Malawi
Add. 9 Der afholdes møde den 21.09.15 vedrørende forløbet og aftale om det fortsatte samarbejde om projektet. ES deltager

10. Invitation til temadag med formålet: Definition af Kerneopgaven i pleje og omsorg.
Den 6. november kl. 08.00 -13.00, Faaborg Fjord, vil vi gerne invitere i 5 repræsentanter fra ældresagen og 5 repræsentanter fra Rødekors til en temadag, med det formål at kerneopgaven i Pleje og omsorg skal defineres.
Definitonen er en opfølgning på temadagen vedr. revision af ældrepolitikken, den 18. marts, der blev afholdt på Tøystrup Gods.
Add. 10 – Ellen, Torben og Egon deltager i mødet

10 b. Kommunal invitation til deltage i arrangementet : Blomstring og Demens
Add. 10B – Inge Dalskov deltager i mødet.

11. c Årsmøde for de sociale aktiviteter den 14.11.15
Es opfordrede til at bestyrelses medlemmer opfordrer vore aktivitetsledere til at deltage, idet der her er mulighed for at erfaringsudveksle og få nye informationer om aktiviteterne.

12. Drøftelse af butikkerne
Bestyrelsen havde tidligere drøftet, hvorvidt der kan og må givere nedslag/nedsættelse på priserne, og fandt ikke pt andre påtrængende spørgsmål. Vi afventer spørgsmålet om mulighederne for betaling via mobiltelefon, når der findes flere erfaringer hermed..
I Kværndrup drøftes pt mulighederne for at udskifte fastnettelefonen med mobil, der evt skal kunne erstatte internetopkobling til PC mm

13. Invitation om årets studierejse.
Der var ingen fra bestyrelsen, der kunne deltage i turen.

13 Dato og tid for næste møder
Den 19 oktober møde med aktivitetslederne kl. 18.00, der udsendes særskilt indkaldelse. Bestyrelsen mødes kl. 16.30 og nyt bestyrelsesøde den 16.11 Kl. 19.00

14. Eventuelt
ES orienterede om, at der fremover betales husleje for bygningen i Årslev til kommune. Tom bad om at ES kontakter udlejer for butikken i Ringe mhp at få facaden renoveret/istandsat
Det drøftedes hvilke muligheder vi i samarbejde med aktivitetslederne kunne anbefale som indslag på aktiviteternes årsmøder, der undersøges nærmere.

Ref. Egon