05.21.15

Referat fra Bestyrelsesmødet den 21.05.15
Dagsorden :
1. Godkendelse af dagsordenen / evt. optagelse af nye punkter
Add.1 – punktet vedr. fastlæggelse af best. møder for resten af året blev tilføjet pkt. 11
2. Orientering om økonom
Add. 2- sammen med Paul er ES i gang med at få det nye regnskabssystem tilpasset RKM og vi kæmper med at få fuldmagter fra bankerne, så Paul gang få adgang til vore konti
3. Orientering fra Formand, Næstformand, andre og kontaktpersonerne
Add. 3- Es orienterede om de møder og arrangementer/aktiviteter han havde deltaget i. Inge orienterede om hendes deltagelse på formandsmødet og Torben berettede at vi får 30 børn på sommerlejr og om vanskelighederne m ed den nye tilmeldings procedure fra URK

Sager til drøftelse og beslutning
4. Café på Montagen
Bestyrelsen besluttede, at Torben og Egon tager kontakt til Montagen for nærmere at undersøge mulighederne.
Add.4- vi afventer kontakt fra Montagen for videre samtale/forhandlinger

5. Henvendelse fra Ældrekonsulenterne i kommunen om et evt. muligt samarbejde med Røde Kors i kommunen
Vi har nu fået besked om, at de andre 2 afdelinger i kommunen ikke af arbejdsmæssige årsager kan deltage.
Add.5 – bestyrelsen besluttede ikke at indgå ny aftale herom, under hensyn til de 2 andre afdelingers afslag på deltagelse, og idet ikke alle kommunen borgere i alderen 65-74 således ville kunne få tilbuddet. Es skriver brev til konsulenterne.

6. Henvendelse fra kommunen vedrørende Integration
Louise Juul skriver : Jeg sender hermed en invitation til deltage i et møde, hvor vi drøfter muligheden for etablering af et netværk på integrationsområdet, og aktiviteter i foreningsregi mm.
Add. 6- Mødet vil finde sted tirsdag d. 26. maj 2015 kl. 12.30-14 på Jobcentret, Bygmestervej 23 a., 1. sal, 5750 Ringe. Torben og Egon deltager for at få mere indsigt i opgaverne, men bestyrelsen mener, at det må være en opgave for Frivillignet og Ældre sagen.

7. Henvendelse fra kommunen om et evt. samarbejde med det psykiatriske arbejde i ”huset” i Ringe.
Add.8 Torben arbejder med udarbejdelse af samarbejdsaftale, men vi er stadig usikre på, hvad opgaven indeholder.

8. Venskabsprogrammer
Vi støtter projekter i Cambodia og Laos – løber 3 år ad gangen. Sidste år støttede vi Georgien med et studie ophold for en ung Røde Korser, de har ikke i år reageret på en lignende henvendelse. I 2014 støttede vi Røde Kors Klinikkerne
Dorte og jeg har deltaget i Jernbanenetværket og sammen med Svendborg og Odense kan vi i et netværk støtte det projekt i Malavi, som jeg tidligere har udsendt.
Add. 8 Bestyrelsen fastslog, at vi støtter projekterne i Cambodja indtil ophør i 2016 og Laos indtil 2018, endvidere forsætter støtten til Røde Kors klinikkerne i første omgang til 2018. Georgien har ikke svaret på vores henvendelse om støtte til uddannelse, så det ophører.
Nyt projekt som vi støtter i 2015 er et uddannelses projekt for unger kvinder i Malawi.
Administration varetages af Svendborg afdelingen, men gennemføres i et ligeværdigt samarbejde i regi af ”Netværk-Midtfyn, Odense og Svendborg”, vores andel er på 20.000 kr.

9. Drøftelse af annoncerings strategi for 2015/16
Annoncering er både rettet mod at skaffe nye frivillige og samtidig gøre opmærksom på de arbejdsområder og aktiviteter, som afdelingen arbejder med eller er ved at etablere
Se bilag, der tidligere er udsendt
Add. 9- Bestyrelsen besluttede af den store annonce fortsat indrykkes i Midtfyns Posten i lige uger og at de 3 mindre annoncer i MP, Ugeavisen Odense og Svendborg ugeavis fortsat indrykkes i ulige uger.
Udgift hertil beløber sig til ca. 52.000 kr./år

10. Hvis der bliver tid til det, vil det være fint, om vi tager en snak om butikkerne. F.eks. bestyrelsens holdning til hvornår der kan og må givere nedslag/nedsættelse på priserne – men ellers de spørgsmål, der måtte være ifb butiksdriften.
Add. 11- bestyrelsen blev bedt om at overveje sagen, som tages til drøftelse på førstkommende møde

11. Næste møde den 22.06.15 kl. 19.00
add.11. beslutning om kommende best. Møder og møder med aktivitetslederne.
Bestyrelsesmøder er fastlagt således :
den 22.06, 17.08, 17.09 og 16.11 Kl. 19.00
den 19.10 m/aktiledere- best. Kl. 16.00 og aktilederne kl. 18.00-efter mødet er der bespisning
den 07.12 kl. 18.00 hos formanden og med inviterede gæster

12. Eventuelt
Add. 12- Torben gjorde opmærksom på, at Jens Jochumsen igen er blevet aktivitetsleder i samarbejde med Arne, han føres på listen.
Inge gjorde opmærksom på, at alarmsystemet ikke fungerede, selv om vi i april gjorde opmærksom på det. ES ringer til 4Gs
(PS. Hvilket er sket lørdag den 23.05 og de opretter en reparations opgave, der udføres hurtigst muligt.)

Ref. Egon