03.18.15

Referat fra til Bestyrelsesmødet i Røde Kors Midtfyn den 19.03.15
Dagsorden :
Formanden bød velkommen til de to nye bestyrelsesmedlemmer Ellen og Tom

1. Godkendelse af dagsordenen / evt. optagelse af nye punkter
Add.1 – Preben gjorde opmærksom på, at den fulde dagsorden var udkommet så sent, at der ikke havde været tid til at forberede sig på alle punkter. Formanden var enig i det fremførte og forklarede, at det var pga sygdom og senere ferie afholdelse. Der var enighed om, at nogle af punkterne kunne være orienteringspunkter og derefter behandles på næstkommende møde.
Herefter godkendtes dagsordenen

2. Orientering fra formand, næstformand og bestyrelsesmedlemmer
Add. 2
ES orienterede om :
16.02 årsmøde i butikken i Ringe
24.02 foredrag ved generalforsamlingen i Nr. Åby Røde Kors om Georgien25.02.
24.03 møde i Kbh. vedr. oprettelse af et Internationale udvalg under Hovedbestyrelsen
25.03 brandeftersyn med kommunens brandinspektør
18.03 Kommunal konference på Tøjstrup Gods om ældreforsorg i kommunalt regi
19.03 møde med evt. ny frivillig
Inge orienterede om :
At der pga overfyldt affaldsstativ/sæk ved butikken i Kværndrup skulle bestilles et ekstra stativ til butikken. Der skal afklares omkring indhentning af tøj fra containerne og hvad der skal afleveres til butikken.
Dorte, Torben og Preben orienterede om receptionen den 07.03 med tak til Inge for vel udført ledelse gennem 4 år og velkommen til den nye aktivitetsleder Tamana. Ligeledes at der havde været afholdt årsmøde i Årslev butikken i Præstegårdens lokale den 16.03 og med ca. 60 deltagere, igen et flot og godt arrangement.
Ellen orienterede om hendes deltagelse på mødet for indsamlere til Røde Kors Indsamlingen.
Det aftaltes at Ellen som aktivitetsleder sammen med Inge, Dorte og Henning udarbejder forslag til arbejdet med indsamling i oktober, og fremlægger det til godkendelse på førstkommende bestyrelsesmøde.

3. Orientering fra kontaktpersonerne
Add. 3 – pga den korte tid efter generalforsamlingen, var der ikke nye meddelelser/orienteringspunkter

4. Bestyrelsens konstituering – næstformand og kasserer (sekretær)
Add 4.- Inge genvalgtes som næstformand og Preben som kasserer.
Efter kort drøftelser besluttedes det, at der ikke var behov for at vælge en sekretær.

5. Fordeling af kontakt til aktiviteterne
Add. 5 – se vedhæftede bilag

6. Annoncering
Add. 6 – Es orienterede om sidste års annoncering, som både er rettet mod at skaffe nye frivillige og samtidig gøre opmærksom på de arbejdsområder, som afdelingen varetager altså en form for image opbygning.
Det besluttedes at drøfte sagen på næste bestyrelsesmøde og at Preben finder annonce udgifterne og Egon taler med Midtfyns posten for at få et overblik over aftalerne og de aftale priser.

7. Café på Montagen
Add 8. ES orienterede om henvendelse fra Montagen, med forespørgsel om Røde Kors kunne og evt. ville overtage driften af den sociale cafe, som er åben torsdage mellem 16.00 og 20.00. caféen besøges ugentligt af 3-4 op til 10-12 brugere fra lokalområdet. Det har hele tiden været meningen af caféen skulle drives af frivillige, men det er ikke lykkedes for Montagen at finde frivillige til opgaven, den har været drevet af medarbejdere fra Montagen, men det kan ikke fortsætte og findes der ikke frivillige til opgaven, vil caféen blive lukket.
Torben foreslog, at vi evt. skulle arbejdes hen imod, at Røde Kors frivillige overordnet kunne lede arbejdet som evt. kan udføres af brugere fra Montagen, det ville give dem et godt indhold i livet med arbejdsrelevante opgaver.
Bestyrelsen besluttede, at Torben og Egon tager kontakt til Montagen for nærmere at undersøge mulighederne.

8. PC til Butikken i Årslev
Add. 8. Torben forklarede, at den nye butiksleder i Årslev gerne vil have en PC til rådighed i butikken. Bestyrelsen besluttede, at der kan arbejdes videre med opgaven

9. Mail fra Landskontoret til butikslederne
Add. 9 Indholdet i mailen fra Landskontoret drøftedes, og bestyrelsen fastslog, at det ikke er acceptabelt at medarbejde fra Landskontoret skriver til butikslederne med et indhold, som på mange måder ikke er i overensstemmelse med den ledelseskultur vi dyrker i afdelingen, ligeledes at der ikke fra andre instanser kan pålægges lederne og de frivillige ekstra ordinært arbejde, uden at dette afstemmes via bestyrelsen der i et samarbejde med butikslederne tager beslutning om deltagelse i kampagner og arbejdets omfang.
Bestyrelsen besluttede enstemmigt, at ES pålægges at skrive til Præsidiet for at gøre opmærksom på forholdet og bede dem tage aktion i sagen.

10. Folder til bedemænd og plejehjem
Add. 10 Folderen drøftedes, og der var forslag til at indføre, at ”vi tilbyder at afhente….” hvilket besluttedes, folderen kan herefter gives til de bedemænd, der ønsker at tage det ”med i Tasken” og folderen kun udleveres, såfremt der er forespørgsel om hjælp til afhentning af møbler mm.
Det besluttedes også, at folderen kan afleveres til plejehjemmeren, men at de ikke lægger fremme men opbevares på kontoret og kun udleveres ved særlige forespørgsler.
ES arbejder videre med besøg hos begge instanser

11. Venskabsprojekterne
Add. 11 oversligt overvenskabsprogrammer var udsendt til orientering og vil på et senere møde blive drøftet, så der kan træffes beslutning over fremtidige bedrag.

12. Dato og tid for møder resten af året
add. 12
kommende møder afholdes :
28. april kl. 17.00 – aktivitetslederne deltager fra kl. 19.00
22. juni kl. 19.00
17. august kl. 19.00 ( Tom kan Ikke deltage pga af rejse)
19. oktober kl. 17.00 – aktivitetsledere deltager fra kl. 19.00
07. december kl. tid ikke fastlagt
08. februar kl. 19.00
25. februar kl. 19.00 Generalforsamling

13. Eventuelt
Add. 13 Der blev forespurgt, om det er muligt at uddrage oplysning om, hvor vore frivillige er bosat.
ES vil til næste møde medtage udskrevne lister evt. tilsende dem via mail

Ref. Egon Schlosser
Bilag
Kontaktperson Kontakt person til :
Inge
Vågetjenesten
med i arrangør gruppe for Landsindssamlingen
Preben har kontakt med alle aktiviteter på økonomi siden

Dorte
Nørklere, besøgstjenesten, butikken i Kværndrup,
med i arrangør gruppe for Landsindssamlingen
Torben
Butik Årslev, Sortering og Møbelafdelingen, Mentorer,
Julehjælp, Børnelejr, Skoletjenesten
Ellen
Aktivitetsleder for Røde Kors Indsamlingen
Tom
Butikken i Ringe og
Gå-med-Tjenesten
Egon Q-net, Tøjindsamling og bilerne, Ældrelejr
Presse-kommunikation, Sponsorgruppen,
Hjemmesiden og Kontakt (databasen)
Ansvar for lejede bygninger, kontrakter, installationer og vedligehold