Bestyrelses møde referat 17,10.18

Referat fra Bestyrelsesmødet den 17.09.18  

Dagsorden :

 1. Godkendelse af dagsordenen / evt. optagelse af nye punkter Add. 1. dagsordenen godkendt uden yderligere tilføjelser af punkter. 
 1. gennemgang af beslutninger truffet på sidste møde
 • Forslag : tillæg til gaveregulativ. Regulativet er tilrettet og fremsendt til bestyrelsen og akti-lederne
 • Henvendelse fra kommunen vedr. sprogmentor projektet og evt. inddragelse af personer fra andre områder end praktikperioder indenfor 5. års grænsen. Vi afventer tilbagemelding fra kommunens sagsbehandlere-
 • Udsugning i sorteringen – arbejdet påbegyndes den 12

Add. 2 – til efterretning

 1. Drøftelse og godkendelse af regnskabet udsendt af Regnskabsføreren

Add. 3 – periode regnskabet gennemgået og godkendt. 

 1. Velfærds beløbet på 150 kr.

Butiks frivillige fra Årslev har forespurgt om det vil være muligt, at beløbet hæves, så de har lidt mere økonomisk råderum.

Add. 4- forespørgslen drøftet og bestyrelsen besluttede at forhøje velfærdsydelsen til 200 kr./aktivitetsfrivillig 

 1. Landskontoret har spurgt om nedenstående

Vedr. E-conomic aftalen har vi ikke behov for den tildelte adgang. Vi har en administrator konto som vi vil høre om I vil tilføje til Jeres system. I kan anvende nedenstående link til at tilføje vores aftalenummer (1287291). Skulle I allerede nu have omkostninger forbundet med den tildelte adgang vil Landskontoret kompensere dette beløb ved fremsendelse af faktura til peesb@rodekors.dk

Add. 5-bestyrelsen drøftede henvendelsen angående opkobling på afdelingens regnskab. Bestyrelsen fandt det tilstrækkeligt betryggende, at vores eksterne revisionsvirksomhed er on-line på regnskabet, og at vi er meget tilfredse med det gode og sikre samarbejde, vi her har, hvor vi får den helt tilstrækkelige og nødvendige vejledning og opfølgning. Bestyrelsen fandt ikke, at der er behov for yderlig ekstern opkobling på afdelingens regnskab.

 • Årsmødet 2018      Drøftelse af de mange papirer//forslag/ vedtægtsændringer og valg.                                         Mail med vedhæftede filer tidligere tilsendt

add. 6 – materialet til landsmødet blev drøftet. Enkelte punkter i papirerne blev særligt drøftet, og vi fandt at der kunne være behov for at teksten blev tilrettet, så evt. fremtidige misforståelse i tolkning af teksten kunne undgås.

 • Jens har fremsendt et oplæg om Røde Kors pop up butik

Forslaget medsendt som fil.

Oplægget drøftes og der tages stilling til mulighederne.

Add. 7- Da det ikke var muligt at materialet kunne forelægges, blev punktet udsat til næste møde.

 • Årsmøde for genbrug på Vingsted Centret d. 16.09.18

Butikken i Kværndrup inviteret til at stå for en workshop vedr. teltbutikken på Heartland Festivalen. Ligeledes er vi inviteret til at stå for oplysninger om, hvorledes vi arrangerer møbelafdelingen, med fokus på, at vi har mange frivillige

Møde med butiks konsulent for planlægning af workshopperne d. 14.09

Add. 8 – Både Ellen, som forestod 2 sessionen for Teltbutik på festival, og Egon, som forestod 2 sessioner for hvordan får vi mænd til møbelafdelingen, havde oplevet en særdeles stor interesse for vores måde at arbejde på. 

 • Røde Kors Indsamlingen

Optælling af indsamlede midler- henvendelse til Danske Bank i Svendborg

Vi har kontakt til Kruse i banken, og det aftales hvornår vi kan komme med de indsamlede midler

Ophæng hos butikkerne, møbelafdelingen, sorteringen, Samaritterne og Nørklerne. Og udsendt til de øvrige akti-ledere for evt. videreforsendelse til de frivillige.

Add. 9- Vi har ikke kunnet få kontakt til Regine, som skulle stå for dataopkobling og information, så regionskonsulenten er adviseret, og vi forsøger at finde en måde på, så afdelingen kan få de nødvendige oplysninger i sagen

 • Ældrelejren d. 28-30.08
 • ældre og 9 frivillige på Skåstrup Stand

add. 10- Lejren var forløbet rigtigt fint. Der undersøges, om det er nødvendigt at de frivillige har et hygiejne kursus for at kunne håndtere måden på lejren. Der vil blive søgt efter nye og yngre frivillige til lejren i 2019, som er bestilt og depositum er betalt. Det undersøges, om der er et andet busselskab, der vil være villige til at afhente deltagerne på deres bopæl. Det er ikke muligt for en f.eks. en ældre med rollator medbringende sengetøj, taske med tøj mm, selv at kunne komme frem til et opsamlingssted. 

 • Orientering fra Formand, Næstformand, kasserer og andre fra bestyrelsen      Add. 11- ES orienterede om at godt butiksudvalget i Kværndrup. Inge orienterede om, At der nu er opstillet 3 nye tøjcontainere og vi følger op på, am der kommer tøj og hvilken kvalitet det har, for senere beslutning om vedvarende at håndtere disse containere. Vi mangler frivillige til at deltage i indsamlingen. Det drøftedes og det undersøges om tøjindsamlingen kan kobles sammen med møbelafdelingen, hvor der er et større mandskab. Torben drøfter det ved førstkommende møde.       Kursus i vores lokale i Ringe med !intro til Røde Kors” er aflyst, da dr ikke var tilmeldinger.

       Torben og Egon orienterede om de samarbejdsprojekter vi har med kommunen, og om de tiltag der finder sted, bl. A. med en ”Torvedag” den 22.09 for projektet et godt ældreliv. Der er nu 12 frivillige mentorer i Sprogmentor projektet, det kniber med at jobkonsulenterne hurtigt nok kan finde praktikanter.

 • Orientering fra kontaktpersonerne Add. 12. Villy orienterede om, at cafe Kværndrup pt kun har åbent hver 14. dag, da der ikke er folk til  madlavning de andre uger, vi søger om nye frivillige. Der opstille lille fryser i køkkenet, men det kræver flytning af andet skab. Hvis nødvendigt bestiller Villy flyttefolk til jobbet.

Torben orienterede om, at Torben og Egon den 26.-27.09 deltager i et 2. dages seminar i samarbejde med Faaborg-Midtfyn, Horsens og Thisted kommuner    

 • Dato og tid for næste møde – 19 november – bestyrelsesmøde kl. 16.00 og  aktivitets leder møde kl 18.00 
 • Eventuelt           Add. 14 – ingen drøftelser 

Ref. Egon