05.17

Referat fra Bestyrelsesmøde den 16.05.17 kl. 19.00 i Butikken i Kværndrup   

Afbud: Janne

Dagsorden :

  1. Godkendelse af dagsordenen / evt. optagelse af nye punkter

          Add 1. Det aftaltes, at pkt 4 kom på som første punkt på dagsordenen

 Inge bad om af få et pkt vedrørende Landsindsamlingen på dagsordenen.

 Det er pkt. 6B

  1. Evt. gennemgang af beslutninger truffet på sidste møde

Add. 2 Egon orienterer om indsendt ansøgning ang. andre lokaler til kommunen, pga adgangsforhold med stejl trappe til de nuværende lokaler på Guldhøj.

  1. Drøftelse af regnskabet

Add. 3. Periodens regnskab drøftedes, og bestyrelsen godkendte regnskabet og bemærkede, at der igen var en udmærket fremgang i butikkerne, hos Samaritterne og kursusafdelingen.

  1. Drøftelse/beslutning vedr. evt. udskiftning af linoleum i Butikken i Kværndrup

Tilbud 1: udskiftning af linoleum i stedet for nuværende tæpper – 31.000 kr. inkl. moms. Tæppefliser pålagt i hele butikken – 57.000 kr. inkl. moms

Tilbud 2: udskiftning af de 2 tæpper til vinyl 32.000 kr. eks moms

Tæpper pålagt i hele butikken 52.000 eks moms

Add. 4 lokalerne blev inspiceret og gulvet inspiceret. Ellen viste rundt og forklarede ønsket om ny gulvbelægning. Bestyrelsen drøftede sagen og enedes om, at tilbud 1 var det bedste tilbud.

ES skal kontakte virksomheden for yderlige aftaler og endelig tilbud, og sammen med Ellen skal arbejdsgang mm aftales med virksomheden, for at finde det bedste tidspunkt for arbejdet. Det formodes, at butikken må være lukket i 3-4 dage medens arbejdet udføres.

ES aftaler forlænget uopsigeligheds frist for lejemålet

  1. Lejr for ældre ved Skåstrup Strand i august måned – Herholdt informerer om den nuværende situation vedr. frivillige til lejren mm

Add. 6 Herholdt orienterede om, at der nu var 2 frivillige med arbejdserfaring inden for plejesektoren der havde meldt sig som frivillige, Inge havde yderligere 2 navne på 2 frivillige der vil deltage på lejren. Konklusionen er, at der nu er 11 frivilige til lejren heraf 2 med pleje erfaring, så der er frivillige nok til at lejren kan gennemføres.

ES sender invitationen til kommunen medarbejdere, der arbejder med ældre borgere, og beder dem indstille deltagere til lejren.

  1. Butiksleder Inge Vib har bedt om orlov pga syg ægtemand.

Add. 6  Torben orienterede om den midlertidige situation i butikken, hvor butiksudvalget har overtaget ledelsen af butikken i Inge Vibs fravær

6 B    Landsindsamlingen

         Add. 6 B Inge orienterede om mødet i Indsamlingsgruppen, der beder om hjælp fra bestyrelsen til evt. at finde frivillige, der vil være udleverings- og indleveringssted på indsamlingsdagen, det er også et ønske, at der kommer flere indsamlere, Torben tilbød at skrive til alle skoler i lokalområdet. Alle bedes være behjælpelige med en ”afsøgning” i vennekredsen, blandt naboer og familiemedlemmer. ES blev bedt om at kontakte kandidater til kommunevalget for at opfordre til at være frivillig indsamler den første søndag i Oktober.

          Det er bemærket at banker og sparekasser optæller indsamlede sedler og mønter for Kræftens Bekæmpelse, og ES bedes derfor rette henvendelse til bankerne desangående.

 Torben kontakter Ellen Oreel for data oplysninger.

  1. Orientering fra formand, næstformand og andre bestyrelsesmedlemmer

Add. 7 formanden havde deltaget i indhentning af nips i Odense søndag den 7.05, med afhentning af 2 næsten fyldt varebiler. Deltaget i formandsmøde på Ærø, Kaja har fået arbejde og kan fremover kun være web-master på facebook for Kværndrup. ES overtager fuld tud butikkerne i Ringe og Årslev, Afdelingen og Hjemmesiden, og afsøger ny frivillig til dette arbejde.

Inge orienterede om pæn fremgang i kursus afdelingen med stadig med meget besvær vedrørende tilmelding på DOKAS- ES undersøger muligheden for et kursus i systemet.

Torben orienterede om deltagelse i Formandsmødet og nævnte at hovedtemaet havde været genbrug og at der i den forbindelse blev fremhævet at konkurrencen på markedet er stærkt stigende.

Bodil orienterede om, at der nu er tilmeldt 30 børn til ferie lejren i sommer, dog med den vanskelighed, at der ikke kan indsendes data til den afsatte tid, men navne på deltagerne er fremsendt og data følger. De 5 pladser til ungelejren er endnu ikke besat, der arbejdes på sagen.

Willy orienterede fra møde i AIA gruppen og at der hovedsageligt pt arbejdes med planlægning af Kvinde lejren i Malawi.

Orientering fra kontaktpersonerne

Add. 7 der udmeldes om god arbejdsro fra alle aktiviteterne. Kværndrup er klar til at deltage i teltbutikken på Heartland Festivalen som foregår på Egeskov Slot   i pinsen

  1. Dato og tid for næste møde: den 19.06.17 kl. 19.00

10    Eventuelt

Add. 10. bestyrelsen fejrede Torbens fødselsdag med medbragt lagkage fremstillet af   Bodil

 

Ref. ES