02.20

 

Referat fra Bestyrelsesmøde den 20 februar 2017 kl. 19.00

 

Dagsorden :

 1. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og evt. sekretær.

Ad 1. Bestyrelsen valgte Inge som næstformand, Torben som kasserer og Es som sekretær

 1. Godkendelse af dagsordenen / evt. optagelse af nye punkter:

Ad.2 – dagsorden godkendt – ingen nye punkter.

 1. Evt. gennemgang af beslutninger truffet på sidste møde:

Add. 3 – ingen beslutninger at følge op på.

 1. Drøftelse af regnskabet:

Regnskabet gennemgås, så nye medlemmer kan få indsigt i bogførings systemet.

Se bilag 1 (regnskab jan. 2017 udsendt af regnskabsfører)

De indtægtsgivende aktiviteter – 34% til katastrofefonden og hvorledes anvendes afdelingens driftsoverskud.

Add. 4 regnskabet blev gennemgået og drøftet- forskellige spørgsmål blev besvaret.

 1. Bestyrelsesmøder

Bestyrelsens arbejdsform og forretningsordenen gennemgås og drøftes, så alle er vidende om arbejdsgangen, og der skal evt. justeres og ændres på det tidligere vedtagne. Se bilag 2.

Bestyrelsens kontaktpersoner til aktiviteterne (bilag 3).

Aktivitetslederne ( bilag 4).

Add. 5 – forretningsordenen blev gennemgået og tages op på førstkommende møde for drøftelse og evt. tilrettelser. Kontakt personerne blev drøftet og tilrettet – nyt skema fremsendes- skema med bestyrelsesmedlemmer og aktivitetsledere gennemgået og tilrettet med tlf /mobil nr.

Røde Kors vurderingen:

 1. Hvilke sårbare grupper er der i lokalområdet og hvilke behov har de ?
 2. Kan behovene imødekommes igennem en frivillig indsats ?
 3. Er Røde Kors den bedst egnede og rette organisation til at imødekomme behovet ?
 4. Er indsatsen bæredygtig. (Hvordan finansieres aktiviteten?)

Add. – Sagen blev drøftet og der blev henvist til flere aktuelle situationer så nye bestyrelsesmedlemmer kunne få indblik i Røde Kors-vurderingens betydning for arbejdet.

 

 1. Pr- og Kommunikationsgruppen:

Arbejdsområder (Se bilag 5).

Add. 6 – papiret blev drøftet og taget til efterretning.

 1. Godtgørelses- og gaveregulativ (se bilag 2).

Add. 7- Regulativet blev drøftet og enkelte poster blev tilrettet, så beløbet blev mere tidssvarende.

 1. Netværks samarbejde:

Add. 8- Samarbejdet med de andre Røde Kors afdelinger/formænd blev skitseret. Inge skitserede samarbejdet med de 4 andre afdelinger i arbejdet med førstehjælpskurserne.

 1. Kommunekredsens Røde Kors afdelinger:

Ad. 9- kredsen består af afdelingerne i Faaborg, Broby og Midtfyn.

 1. Samarbejdsaftale med kommunen (se bilag 6).

Add. 10 – aftalen var fremsendt og blev kort drøftet, og der blev gjort opmærksom på ,at der er underaftaler med de enkelte institutioner.

 1. Beslutning – Installation af ny dør til møbelværkstedet.

Idéen er at skabe en ny udgang og således undgå det store varmespil der sker, når porten står åben de formiddage, hvor der arbejdes i værkstedet – tilbud foreligger.

Add. 11- bestyrelsen besluttede, at der kan arbejdes videre med installation af døren.

 1. Orientering fra formand, næstformand og andre:

Add. 12- Formanden orienterede om kommende tilslutning på kasseapparaterne i butikkerne med monitor så kunderne kan se det indtastede beløb og ved MobilePay registreres beløbet i kassesystemet.

 1. Orientering fra kontaktpersonerne:

Add. 13- Bodil orienterede om, at der sendes 30 børn og 5 juniorer på sommerlejr.

 1. Dato og tid for årets møder:

I referat fra den 21.04.15 står: Bestyrelsen besluttede, at der skal afholdes 8 bestyrelsesmøder om året, (hvis der er behov herfor) og dertil 2 årlige møder med aktivitetslederne (se forretningsordenen).

Add. 14- der aftaltes møder den 20.03, 24.04. Aktivitetslederne deltager, 15 maj, 19.06, 21.08, 18.09, 23.10 med aktivitetslederne, 20.11 og 11.12(hos formanden).

 

 1. Eventuelt:

Add. 15-Torben og Egon orienterede om og udleverede et ” misbrugspapir” med gode råd og forslag, som vi har udarbejdet, om hvorledes en given sag kan håndteres. Papiret drøftes på næste bestyrelsesmøde. Papiret er sendt til videre bearbejdning til hovedbestyrelsen og Landskontoret, så det evt. kan udsendes som et hjælpepapir til alle Røde Kors afdelinger.

 

Invitation til at besigtige Årslev butikken, sortering og møbelafdeling:

Her skitseres den daglige rutine fra tøjindsamling/møbel-og nips afhentning, og det videre forløb til salg i butikkerne. (også besøg i de 2 andre butikker).

Add – Det aftaltes, at Torben undersøger om Janne kan deltage sammen med Villy i besigtigelsen og dato aftales.

 

Ref.

Egon Schlosser