19.04.11

Notat fra arbejdsmødet den 19. april 2011
Deltagere:Egon Schlosser
Inge Dalskov
Erik Rigvald
Kim Lassen
Hans Maegaard
Torben Bach-Petersen
Alis Vesterby
Erling Kejser
Dagsorden:
1.Godkendelse af referat fra generalforsamlingen
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2.Godkendelse af dagsordenen/ optagelse af nye punkter
Dagsorden blev godkendt med tilføjelser af enkelte punkter, som vil fremgå af referatet.
3.Bestyrelsen konstituerer sig – næstformand, sekretær og kasserer
Som næstformand genvalgtes Inge Dalskov
Som kasserer genvalgtes Erik Rigvald
Som sekretær valgtes Erling Kejser
•Regnskab
Erik kommenterede og omdelte regnskab for 1. kvartal.
•Arbejdsområder – sekretær
Det blev drøftet hvilke arbejdsopgaver der kunne være til en sekretær udover at skrive referater fra bestyrelsesmøderne. I første omgang aftaltes det, at sekretæren står for referatskrivning, mødeindkaldelser og hjælp med hjemmesiden. På sigt ser sekretæren ingen hindring i at aflaste formanden med øvrige administrative opgaver, f.eks. medlemskartoteker, og andre inddateringsopgaver. Det samme gælder selvfølgelig, på sigt, de øvrige i bestyrelsen.
Sekretæren er vant til at arbejde i hele Office pakken med speciale i Excel regneark og PowerPoint. Jeg har ”hjemmekontor” med de fleste ”remedier” der er behov for.

•Forretningsudvalg
Egon forklarede kort hvad der lå i begrebet forretningsudvalg. Et udvalg, som lynhurtigt kunne træde sammen hvis der skal træffes hurtige beslutninger. Egon oplyste, at i hans formandstid var det kun sket én gang, at forretningsudvalget var kaldt sammen.
Forretningsudvalget består fortsat af: Formand, Næstformand og Kasserer.

•Orientering fra formanden

Q-netværk i Faaborg blev startet i februar 2011.

•Vågetjenesten var på plads for en måned siden. Der er foreløbig truffet aftale med Tingager Ældrecenter, der håbes på sigt på, at det kan brede sig til de øvrige plejehjem. Der har allerede været mange vagter. Der vil blive annonceret efter flere frivillige efter påske.

Der er bevilget følgende tilskud fra paragraf 18 midlerne:
kr. 20.800,- til Q-net – kr. 33.000,- til børnelejr – kr. 17.000,- til ældrelejr og kr. 7.000 til busudflugter. Derudover har Rotary givet tilsagn om tilskud til børnelejr.

Egon afleverede materiale omkring landsdækkende julelotteri. Inge ser på det, og melder tilbage.
4.Fremtidige arbejds- og ansvars områder:
•Landsindsamlingen
Hans oplyste, at han gerne ville af med denne arbejdsopgave, da han havde arbejdet med den gennem de seneste 10-11 år. Han gennemgik kort hvori arbejdet består. Det aftaltes, at Hans retter forespørgsel til Dagmar, om hun vil indgå i arbejdet, samt at Inge indkalder kontaktpersonerne i delområderne. Alis deltager som føl hvis hendes tid tillader det, og ellers gav Alis udtryk for, at det var en spændende arbejdsopgave, som hun gerne ville indgå i fra næste år. Inge gav udtryk for, at det var en arbejdsopgave, som skulle spredes ud på flere hænder. Indtil videre er Hans fortsat tovholder på opgaven.

•Ældre lejr
Hans meddelte, at han gerne ville fortsætte med denne opgave.

•Børnelejr
Egon fortsætter med opgaven, evt. på sigt med hjælp fra sekretæren omkring det administrative.

•Julehjælp
Skolerne melder behov ind. Sidste år blev det til ca. 50 pakker.
Egon fortsætter med opgaven.

•Hjemmeside
Det aftaltes, at Egon fortsætter og at Erling bringes med på banen med henblik på med tiden at blive ansvarlig på opgaven. Erling oplyste, at han pt. ikke havde det store kendskab til udarbejdelse af hjemmesider, men havde en generel interesse i IT og fotografering på amatørplan samt lysten til at indgå i arbejdet.

•Presse og kommunikation
Egon og Torben er ansvarlige.

•Årshjul, årets gang – annoncer, tiltag så som fundraising og etablering af kontakt til revisor, som vil revidere gratis for Røde Kors Midtfyn m.v.
Der er dels tale om kontakt til pressen, men også til aktivitetsledere. Endvidere at sikre, at vores annoncering bliver spredt. Inge oplyste, at hun først havde behov for annoncering til efteråret.
Egon og Torben er ansvarlige
5.De frivillige
Kontakt til de forskellige aktiviteter/aktivitetsledere – sociale aktiviteter, genbrugsaktiviteter
Egon oplyste, at det var Røde Kors’ ønske, at få udbredt at vi også udfører socialt arbejde.
Egon og Torben er ansvarlige

•Fremtidig pleje, hvordan og hvornår ( tidligere en busudflugt)
Problematikken omkring medlemskab / stemmeret blev drøftet. Problemstillingen vil blive rejst på Repræsentantskabsmødet til efteråret.
Egon orienterede om arbejdet med Røde Kors i forandring.
Der var enighed om, at der fortsat lokalt skulle afholdes årsmøde inden generalforsamlingen.
Busudflugt vil blive afviklet sidste gang i år.
Inge foreslog, at der blev holdt et årligt dagsmøder, evt. en lørdag med relevant info, evt. afsluttende med middag.

Øvrige gode ideer efterlyses.
•Pakke til nye frivillige – introduktion til Røde Kors – intro kursus
Folder med diverse indhold til brug for nye frivillige blev omdelt. Egon efterlyste tilbagemelding på ideer om hvad en sådan mappe skulle indeholde.

•Frivillig aftale med alle – ”gamle og nye frivillige”
Det aftaltes, at alle nye skulle udfylde frivillighedsaftalen. Det påhviler den enkelte aktivitetsleder at sørge for dette. Alle frivillige er opført på lister, der er tilsendt Landskontoret, således at alle er dækket af forsikring, når man arbejder for Røde Kors.

•Kontakt (persondata) indberetning – akti-ledere eller centralt
Kontakt-systemet kører fortsat ikke. På et tidspunkt vil aktivitetslederne få adgang til systemet. Det blev drøftet hvorvidt inddatering skulle foregå fra centralt hold eller decentralt. (Hvis det skal foregå centralt, kunne det være en sekretæropgave).

6.Nye tiltag
•Røde Kors Skoleklasse (tidligere én klasse på Æblegården)
Egon orienterede om det tidligere samarbejde der havde været med Æblegården. Det handler om indsamling af materiale der kan indgå i elevernes undervisning (4. til 6. klassetrin). Emneuge, danskundervisning, samfundsfag eller lign.
Egon har følere ude på Broskolen og Carl Nielsen Skolen.
Det aftaltes, at Egon og Torben er ansvarlige.

Egon bad, at vi alle havde øje for nye emner som Røde Kors kan gå ind i i vores lokalområde.
Konkret var der kommet henvendelse om, hvorvidt vi kunne hjælpe med udpakning af flyttekasser, når de ældre borgere flytter, da det ofte har vist sig at tingene får lov at stå uoppakket hen i lang tid. Egon havde meddelt, at vi ikke havde en sådan tjeneste.
Inge nævnte i den forbindelse, at man måske også skulle se på alternative måder at tjene penge på.

Et mande-netværk står med tiden måske også på ønskesedlen.
Kim nævnte Natte-Ravne. Der var dog enighed om, at det måske mere var en lokal forældreopgave, men intet skal udelukkes.
Der kan jo komme den tid, hvor folk måske ikke finder det smart at gå med genbrugstøj.

Egon bad Inge om at udarbejde forslag om tilbud til frivillige, i første omgang i butikkerne, om førstehjælpskursus og evt . kursus i hjertestarter, hvis det besluttes at hænge en sådan en op i de to butikker.

7.Fastsættelse af de kommende møder
•Mødedag og datoer for 2011 for arbejdet i bestyrelsen (arbejdsseminar)
Følgende datoer blev aftalt:
Mandag den 6. juni 2011 kl. 10.00
Mandag den 15. august 2011 kl. 10.00
Mandag den 10. oktober 2011 kl. 10.00
Mandag den 5. december 2011 kl. 10.00

•Møder med aktivitetslederne – hvor ofte og hvorledes ?Det aftaltes, at spørgsmålet bliver rejst på førstkommende møde hvor alle aktivitetslederne også vil blive indbudt.
Refereret: Erling Kejser