referat 2015

Før generalforsamling berettede Katastrofechef Arne Våben om

den internationale situation i krigs- og katastrofeområderne

     Referat fra generalforsamlingen for Røde Kors Midtfyn den 23.02.2015

  1. valg af dirigent –

add 1. Torben Bach-Petersen blev enstemmigt valgt

  1. bestyrelsens beretning v/ formanden

add 2. Bestyrelsens beretning var uddelt på mødet. Formanden meddelte at hele afdelingen fungerer rigtigt fint, og fremhævede enkelte aktivitetsområder bl.a. at vi i 2014 fik ret meget mere tøj fra containerne end i 2013, vi efterlyser en eller flere møbelsnedkere til Møbeltjenesten, at der i 2014 var uddelt 80 julepakker, at Årslev butikken får ny butiksleder og at bestyrelsen takkede Inge Knudsen for den store indsat hun her ydet gennem 4 år, Inge fortsætter med at være ansvarlig for nips sorteringen. Midtfyns samaritterne har haft en omsætning på over 100.000 kr. og dermed et pænt overskud. Bente Kristensen afløser Hans Magaard som aktivitetsleder for ældrelejren, tak til Hans for en mangeårig indsats. Vi har fået Ga-Med-Tjenesten som ny aktivitet og Mentor ordningen har fået Marianne Heide som ny aktivitetsleder. 1.hjælps kursusaktiviteten har igen haft et travlt og udbytterigt år. Tal til alle frivillige, aktivitetslederne, bestyrelsen, kommunen og eksterne partnere for godt samarbejde. Tak til Alis som har været suppleant og medlem af bestyrelsen i 4 år. Beretningen blev godkendt. 

  1. fremlæggelse af det reviderede regnskab v/ kassereren

add. 3 – Kasseren fremlagde det reviderede regnskab, der viser en rigtigt pæn omsætning og et meget flot overskud. Regnskabet er uden bemærkninger fra ekstern revisor. Regnskabet blev godkendt med klapsalver.

  1. afdelingens fremtidige virksomhed v/ formanden

add.4- formanden berettede om de nye aktiviteter, som muligvis tænkes oprettet i 2015, der samarbejde pt. med kommunen om psykiatri- og ældreområdet. Nyoprettet butik i Kværndrup skal løbes godt i gang, den åbnede den 31.01.15. Bestyrelsen opfordrer til at de frivillige deltager i så mange relevante kurser som muligt, og der arbejdes stadig med at udbrede det gensidige fællesskab mellem aktiviteterne og Røde Kors i Danmark. Vi håber at kunne optimere arbejdet med Røde Kors indsamlingen i oktober, så vi kan få flere indsamlere 

  1. behandling af indkomne forslag

add. 5 – der var ikke indkommet forslag til behandling      

  1. valg af medlemmer til bestyrelsen for 2 år

add.6  -bestyrelsen nyvalgte Ellen Oreel, Tom Warren , Preben Hansen og Torben Bach-Petersen for en 2.årig periode og Dorte Lauritzen blev genvalgt for en et års  periode

valg af suppleanter.

Add. 6 – der var ingen kandidater til suppleant posten

  1.        Valg af ekstern revisor :

Add. 7 – Generalforsamlingen valgte Korsgaard Revision fra Ringe 

  1.        eventuelt.

Add.7 – Jørgen dalskov foreslog, at der annonceres mere for generalforsamling, og efterspurgte mere lys på trappeskakten for nedgangen til vore lokale. Formanden lovede at arbejde med dette. 

Ref. Egon Schlosser