referat 2014

Referat fra Generalforsamling i Røde Kors Midtfyn Torsdag den 27. marts 2014

Dagsorden ifølge vedtægterne :

  1. valg af dirigent

add. 1 – Torben Bach-Petersen blev valgt, hvorefter han konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i rette tid, og den derfor kunne gennemføres. Hvorefter formanden fik ordet.

  1. bestyrelsens beretning v/ formanden

add. 2 – formanden forelagde bestyrelsens beretning, der blev godkendt (se bilag 1)

  1. fremlæggelse af det reviderede regnskab v/ kassereren

add. 2 – Erik fremlagde regnskabet for 2013, generalforsamlingen godkendte regnskabet.

Erik blev takket og hyldet for den mangeårige store indsats som kasserer for afdelingen.

  1. afdelingens fremtidige virksomhed v/ formanden

add. 4 – Egon fremlagde forslag til den fremtidige virksomhed, dette godkendtes (bilag 2)

  1. behandling af indkomne forslag

add. 5 – ingen indkomne forslag

  1. valg af medlemmer/suppleanter til bestyrelsen

Valg til Bestyrelsen for 2 år :

Valg af formand : Egon Schlosser – Inge Dalskov –  Erik Rigvald

Valg af 2 suppleanter for 1 år

Alis Vesterby – der var ikke flere der ønskede at indtræde som suppleant.

Add. 6.1 – alle ovennævnte blev valgt

Valg af revisor :

Add. 6.2- generalforsamling valgte MJ Revision

  1. eventuelt

add. 7- Der var et spørgsmål vedrørende lokalerne i Årslev, som formanden redegjorde for.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen, og takkede for god ro og orden.                               Formanden takkede dirigenten for veludført arbejde

Dorthe Lauritzen fra bestyrelsen sluttede aftenen med et meget interessant indlæg om venskabsbesøget i Georgien.

 

Ref. Egon Schlosser