referat 2011

Referat fra generalforsamling Onsdag den 30 marts 2011 kl. 19.00 på Guldhøj i Ringe.

 

Dagsorden :

  1. Valg af dirigent

add. 1 – Hanne Anderson blev énstemmigt valgt, og kunne konstatere, at der var lovligt indkaldt til mødet.

 

  1. beretning om afdelingens virksomhed

add.2 – Formanden fremlage bestyrelsens årsberetning

 

  1. fremlæggelse af det reviderede regnskab

add. 3 – kasserer Erik Rigvald fremlagde årsregnskabet. Generalforsamlingen godkendte regnskabet med ønsket om, at der fremtidigt blev forelagt et mere detaljeret regnskab.

 

  1. afdelingens fremtidige virksomhed

add. 4- formanden skitserede afdelingens fremtidige arbejde, og klargjorde, at bestyrelsen og afdelingen ville være parate til at iværksætte nye tiltag, når behovet fremstod i lokalområdet. Herudover skal bestyrelsen understøtte og stabilisere alle aktiviteterne og udarbejde en generel plan for ”pleje af de frivillige” i afdelingen. Ønsket om at genstarte skoletjenesten og vedligeholde kontakten til pressen. Bestyrelsen udarbejder en årsplan/årshjul for afdelingens arbejde.

 

  1. indkomne forslag

add. 5 – Der var ikke indkommet forslag

 

  1. valg af medlemmer til bestyrelsen

add. 6 – Bestyrelsesmedlemmer : Hans Maegaard og Torben Bach Petersen blev valgt

              Suppleanter : Erling Kejser og Alis Vesterby blev valgt i nævnte rækkefølge.

 

  1. Valg af revisor og revisor suppleant

add 7 – Kurt Poulsen og Pia Lykkegaard blev genvalgt.  Generalforsamlingen anmodede bestyrelsen om at arbejde med at finde et revisionsfirma, der ev.t ville udføre revisionen uden betaling.

 

  1. eventuelt

add. 8 – Bestyrelsesmedlemmerne blev repræsenteret. Der var flere indlæg fra salen, som medførte en god debat.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen, og takkede for god ro og orden, hvorefter formanden takkede dirigenten for veludført ledelse af forsamlingen.

Efter kaffe pausen var der et interessant indlæg ved Regionskonsulent Hanne Anderson, som skitserede de aktuelle forhold under Japan Røde Kors’ hjælpeaktionerne i Japan og Røde Kors og Røde Halvmånes indsats i Libyen.

Formanden takkede Hanne for et spændende indlæg og afsluttede mødet med tak til de fremmødte.

Ref. Egon