bm 5.28 2018

Referat fra bestyrelsesmøde den 28.05 kl 15.00

Tilstede: Inge, Line, Torben, Villy, Herholdt og Egon

Afbud fra Pia pga sygdom.

 

Dagsorden :

Mødet startede med en fremvisning af sortering, møbel området med lager, stryge- og prismærkerum og selve butikken i Årslev. Efter ca. ¾ time kørte bestyrelsen til Guldhøj lokalet, hvor mødet blev afholdt.

 

 1. Godkendelse af dagsordenen / evt. optagelse af nye punkter:

add.1. dagsorden godkendt med tilføjelse af punkt 3B, sommer arbejdstrøjer til møbel- og tøjindsamlingsfolk. Det besluttedes at indkøbe polo trøjer med logo.

 

 1. gennemgang af beslutninger truffet på sidste møde:

Vi mangler en aktivitetsleder til Røde Kors Indsamlingen, hvordan finder vi en sådan?

Alle vil afsøge mulighederne for at finde en ansvarlig for Indsamlingen, idet der hurtigst skal sættes i gang med forberedelserne hertil.

Der er annonceret i MP den 24.04 og det er aftalt med Landskontoret, at de skriver ud til alle tidligere indsamlere og spørger, om de kunne tænke sig at være med, samtidig arbejder vi på at finde en leder til indsamling til planlægningsgruppen.

 

Add. 2 – taget til efterretning, vi afventer resultat af henvendelse til de tidligere indsamlere.

 

Kontaktpersoner til aktiviteterne:

Line udtrykte interesse for butikken i Ringe, og det aftaltes, at Egon sender dato for det førstkommende møde, og Egon vil gerne være behjælpelig med Lises indføring i denne aktivitet. Butiksmøde den 20.06 kl. 17.15

Andre, der er interesseret i at være kontaktperson har mulighed herfor.

 

Add 2- Line kontakter leder af butikken i Ringe for aftale et møde, da Line på selve butiksmødet i juni ikke kan deltage.

Sager til drøftelse og beslutning:

 

 1. Drøftelse af regnskabet – udsendt af regnskabsføreren.

Add. 3 -regnskabet drøftet og godkendt.

 

 1. Vedrørende bygninger på Polymeren.

 Hej Egon

Jeg kan give lidt nyt vedr. fliser foran butikken. Jeg havde i onsdags møde med anlægsgartneren, og han har lovet arbejdet med ny belægning færdig inden Familie- og kulturdag d. 26. maj. Så der er noget at glæde sig til.

Vi lægger fliser i det meste og sætter et par bænke opder kommer også lidt grønne indslag – håber det vil give hele fronten et fortjent løft. Anders har opgaven med døren, som jeg forstår det.

Vedr. plads i diverse haller, så har jeg talt lidt med Finn om forskellige muligheder og er ved at undersøge nogle priser. Så snart jeg har dem, vil jeg indkalde til et møde.

-Trine

 

Add. 4 Bestyrelsen gav ES beføjelser til at forespørge efter foto af de evt. påtænkte opstillede bænke, og samtidig forhøre sig om, hvem der har ansvaret for, og hvor ofte der bliver rengjort på fliserne foran butikken, især hvis pladsen bliver benyttet af mange besøgende på og brugere af  Polymeren.

 

 1. Hvorledes forholder vi os til ”den nye EU datalov”

Dokument vedhæftet.

Notat fra ES blev godkendt som et foreløbigt notat vedr. loven, vi afventer Landskontorets håndbog i denne sammenhæng.  

 

 1. Formandsmøde i Otterup:

BEREDSKAB

Vi havde jo Røde Kors Beredskab på programmet – Susanne Berendt fra landskontoret gav os en grundig gennemgang af, hvorfor Røde Kors arbejder med beredskab.

Og gav en status på, hvordan arbejdet skrider frem rundt omkring i andre afdelinger – en opdateret status er tilføjet nederst i mailen.

Som opfølgning på mødet blev vi enige om, at alle afdelinger skulle gå tilbage i egen afdeling og afklare interessen fra bestyrelse/afdeling i det videre arbejde med beredskab på Fyn.

 

HVILKEN AF NEDENSTÅENDE ”Grupper” ønsker AFDELINGEN at HØRE TIL?

(Svar til regionskonsulent)

 1. Vi vil gerne være med i en arbejdsgruppe – og starte etablering af en beredskabsorganisering i vores afdeling (udpege aktivitetsleder/ansvar for beredskab og starte intern rekruttering til en beredskabsliste)
 2. Vi vil gerne holdes orienteret og på sigt deltage med frivillige til Beredskabet
 3. Vi vil gerne indtil videre bare holdes orienteret om udviklingen i Røde Kors Beredskabet på Fyn
 4. Vi er ikke interesseret i at være involveret

 

         STATUS PÅ BEREDSKABET

4 afdelinger i Nordsjælland (Gundsø, Hillerød, Frederikssund og Hørsholm) har besluttet at etablere beredskab som aktivitet i afdelingen. De har udpeget en regional frivillig beredskabskoordinator, som bidrager til at støtte samarbejde og koordinering mellem afdelingerne i beredskabsnetværket. Hertil kommer Hovedstadens Røde Kors. I alle afdelingerne er der udpeget en aktivitetsleder for beredskab, og i Gundsø og Hørsholm, samt delvist i Hillerød, er beredskabslister udarbejdet. Gundsø og Hørsholm har fået tildelt en beredskabskasse fra LK, som kan bruges til at etablere en kommandopost for ledelsen af en akutindsats. Flere kasser er i pipeline.

 

Der er lavet en konkret aftale med Hillerød Kommunes sundhedsforvaltning om psykosocial støtte i akutsituationer og Røde Kors er indskrevet i deres sundhedsberedskabsplan. Lignende aftaler er på vej med Hørsholm og Roskilde Kommune. Beredskabskursus for frivillige er under udvikling. Første kursus forventes afholdt efter sommerferien for netværket i Nordsjælland. Hillerød-afdelingen er vært, men kurset afholdes af LK. Der arbejdes på nye netværk med afdelinger rundt om Issefjorden.

Herudover arbejdes på at styrke landskontorets generelle beredskabskapacitet m.h.p. at landskontoret vil kunne støtte afdelingerne i tilfælde af større hændelser.

Der er særligt fokus på, at LK kan bidrage med:

Ekstra mandskab til at støtte ledelse i en beredskabssituation; evt. ekstra materiel –  økonomi og fundraising- presse og kommunikation – koordinering af informationer med myndigheder på regionalt eller nationalt plan.

 

Hvorledes forholder vi os til sagen?

Add. 6- Afdelingen udmelder støtte til projektet og tilkendegiver, at Samarittertjenesten stiller sig til rådighed med samaritterhjælp.

 

Orienteringspunkter

 

 1. Situationen i Årslev butikken

Materiale tidligere udsendt i.f.m. møde med butiksudvalget den 07.05 kl 08.00

 

Add. 7- Es og TBP redegjorde for forløbet, og kunne berette, at butiksudvalget var trådt i karakter og hver har påtaget sig opgaver, så ledelsesansvaret er hos butikudvalgsmedlemmerne.

 

 1. Bilerne

Som tidligere besluttet er der vurderet på ”vognparken”. Vores 9 personers bus er dømt færdig og sendes til ophugning. Det er vurderet, at en fornuftig investering er køb af en stor varebil, som kan anvendes til tøjindsamling og den nuværende varevogn kan fremover anvendes af Samaritterne og bilen kan udlånes til møbelafdelingen i Årslev, der således de fleste hverdage råder over to varebiler.

Add. 8- ny varevogn er anskaffet og bussen er sendt til ophugning.

 1. Orientering fra Formand, Næstformand og andre

 Orientering om projekt Et godt ældreliv v/Torben
Orientering om deltagelse i Integrationsnetværket v/Torben
Orientering om deltagelse i følgegruppe vedr. kommunens frivillig politik mm v/Torben                                  Orientering om projekt Fagsprogsmentorer v/Egon
Orientering om projekt Et god Seniorliv v/ Torben og Egon

Add. 9 – Bestyrelsen tog beretning fra projekterne til efterretning

 

10    Orientering fra kontaktpersonerne

     Add. Der blev orienteret fra : caféerne, vågetjenesten, besøgstjenesten, de to caféer, de 3 butikker, AIA-området og fra samarittjenesten.

 

11    Dato og tid for næste møde – 20.08 kl. 15.00

 

12    Eventuelt

        Add. 12. Ingen punkter til drøftelse.

 

Ref. Egon Schlosser