Bestyrelsesmøde 18.september 2017

Referat fra til Bestyrelsesmøde den 18.09 2017 kl. 14.00 på Guldhøj

 

Deltage: hele bestyrelsen

 

Dagsorden :

 

  1. Udlevering af PC´er til arbejdet i bestyrelsen og instruktion i brugen heraf.

Add.1 Maskiner udleveret og der undervistes i brugen heraf. Fortsættes på næste bestyrelsesmøde. Der må gerne ringes til Paul og Egon.

  1. Godkendelse af dagsordenen / evt. optagelse af nye punkter:

Add. 2  Dagsorden godkendt/ ingen nye punkter.

  1. gennemgang af beslutninger truffet på sidste møde:

Add. 3 Alle beslutninger fra sidste møde er gennemført.

  1. Drøftelse af perioderegnskabet:

Add. 4 Regnskabet drøftet, enkelte pkt. belyst, herefter godkendt.

  1. Orientering fra Formand, Næstformand og andre:

ES – Besøg af Odense Inner Wheel club, Årslev fremvist- Møde m. kommunen om nyt projekt – Møde møbelafdellingen vedr. køb af reoler- Rep. af transportbånd i sorteringen – 2 dages møde med 3 kommuner og frivillige organisationer om Projekt Godt Seniorliv – Årsmøde i Genbrug – godt møde, vores afdeling fungerer rigtigt fint – Butik-udvalgsmøde Årslev- Møde i Netværket – Stor butiksmøde i Årslev, meget fin stemning-ES var på fredagsvagt i butikken i Årslev.

 

Torben : vedrørende projekt ”Et godt ældreliv”:                                                                        

Der er udviklet nye værktøjer og nye strukturer, der faktuelt kan ældre på ensomme ældres livskvalitet:
Der er udviklet en folder, der skal skabe overblik over hvilke tilbud, der er til borgere på +65 i Broby. Der er rekrutteret 6 frivillige med indgående kendskab til lokalsamfundet. Deres opgave vil være at besøge ældre, som enten er ensomme eller er i risiko for at blive det med henblik på at motivere dem til at blive en del af fællesskabet i lokalsamfundet.                                                                                                                                    

Der er afholdt infomøde for alle lokale foreninger, der har aktiviteter målrettet +65-årige med henblik på at orientere dem om projektet, samt skabe synlighed omkring den rolle, de spiller ift. ensomhedsproblematikken.                                                                                         

Info om projektet, invitation til temadag og en stak postkort er sendt til en række fagpersoner og erhvervsdrivende i området, herunder praktiserende læger, fysioterapeuter, frisører, købmænd, Røde Kors Broby. Dette med henblik på at gøre dem opmærksomme på projektets eksistens og muligheden for let at kontakte projektet.                                                                                                                        

I løbet af sensommeren er der blevet informeret om projektet på personalemøder for relevante, kommunale medarbejdere. På disse møder blev der talt om, hvordan der i dag arbejdes med ensomhed og om det i samarbejde er muligt at gøre det anderledes. Der er etableret en kommunal hjemmeside om projektet.                                                                                                                                                         

Det er blevet besluttet, at det er Frivilligcenterets hjemmeside, der officielt linkes til.                                          

Der er udarbejdet et postkort til distribuering i lokalområdet, hvor der er anført kontaktinfo og henvises til mere info på Frivilligcenterets hjemmeside.                                                         

Der er afviklet en temadag med deltagelse af relevante interessenter. Projektet er præsenteret på samtlige relevante personalearrangementer. Der er etableret samarbejde med den lokale presse: Projektet har været omtalt i Fyens Stiftstidende, Midtfynsposten og Radio Diablo i maj måned. Der foreligger desuden en aftale med Radio Diablo om live-interview .

 

  1. Orientering fra kontaktpersonerne:

Add. 6 – Inge: Samaritterne har været ansvarlige for 2 store broløb. De blev vel gennemført, ikke så mange skadede løbere. God hjælp fra andre afdelingers samaritter.

Ældrelejren vel gennemført, både deltagere og frivillige meget tilfredse med forløbet, Huset er lejet til 2018 og alle frivillige vil gerne deltage næste år.

 

  1. Dato og tid for næste møde:

Add. 7 – Næste bestyrelsesmøde er den 23.10 kl. 15-18 – kl. 18.30 møde med aktivitetslederne. Herefter møde den 20.11 kl. 14.00

  1. Eventuelt:

Add. 8- ES informerer Inge vedr. antal deltagere til Aktivitetsledermødet, og undersøger tilbud i Brugsen.

Liv Hellesen og Jesper Formann har indsendt ansøgning om deltagelse i venskabsbesøg i Afrika

 

Ref. Egon.