Bestyrelsemøde 12.februar 2018

Referat fra Bestyrelsesmøde den 12.02.2018

 

Dagsorden :

 1. Godkendelse af dagsordenen / evt. optagelse af nye punkter:

add. 1 Ingen nye punkter, dagsorden godkendt.

 

 1. gennemgang af beslutninger truffet på sidste møde:

A ”Ny aktivitetsleder til Røde Kors-Indsamlingen og Vågetjenesten.

Hvem kan finde én eller flere kandidater til opgaven?”

Alle undersøger mulighederne for nye aktivitetsledere, der har været annonceret efter leder til Vågetjenesten. Annoncering efter leder til vågetjenesten har ikke givet respons, annoncerer igen i uge 8.

 

B ”Forslag til kandidater/suppleanter til bestyrelsen – evt. politikere/kandidater, der ikke er  med i kommunalbestyrelsen fremover.”

    Torben og Egon har holdt samtaler med flere kandidater, Pia Kock Jørgensen og Jens Elmgreen, der begge har givet tilsagn om at opstille.

   Torben og Egon har et møde den 05.02 med Annemette Leth Nielsen fra Kværndrup.

   Es har et hængeparti med en kandidat, der måske vil være suppleant. Som var beæret over at være blevet spurgt, men ikke pt. kan finde tiden hertil.

    Samtale med Line Gessø Hansen- bestyrelsesmedlem.

 

C ”Møde med kommende Borgmester og Udvalgsformand for Arbejdsmarkedsudvalget:

Mødet gennemført den 12.12 kl. 09.00 på Rådhuset i Ringe. Godt møde med gensidig udveksling af forventninger til det fremtidige samarbejde. Vi skitserede opståede kommunikationsvanskeligheder pga. kommunens kommandoveje i styrelsessystemet. Borgmesteren vil invitere de 3 Røde Kors-afdelinger til et møde tidligt i foråret, hvor også Koncernchefer og evt. direktører deltager, for at optimere samarbejdet mellem Røde Kors og kommunen.

Add. Taget til efterretning

 

Sager til drøftelse og beslutning:

 

 1. Gennemgang og godkendelse af 2017 års regnskabet:

Add. 3 regnskab godkendt og underskrevet (mangler Herholdt).

 

 1. Generalforsamlingen

Mødet starter med Livs indlæg om Liberia.

Valg af formand:

Add. 4,1 Bestyrelsen indstiller Egon Schlosser

Valg til bestyrelsen:

Bodil Schoop genopstiller ikke.

Add. 4,2 Bestyrelsen indstiller Inge Dalskov til genvalg.

Bestyrelsen indstiller Pia Kock Jørgensen, Line Gessø Hansen og Jens Elmgreen.

Valg af suppleanter:

Med det antal vi kan blive i bestyrelsen, er det så nødvendigt at finde suppleanter?

Valg af revisor:

Bestyrelsen indstiller Korsgaard Revisorer A/S i Ringe.

 

4 B   Valg til Hovedbestyrelsen

Kære formænd i Svendborg, Fåborg og Midtfyn.

Odense afdelingen vil gerne indstille vores Næstformand Bente Danholt til hovedbestyrelsen.

Jeg håber, I vil støtte dette.

Mange hilsner
Gerda Madsen, Formand.

 

Kære Gerda.

Vi vil med stor fornøjelse deltage i indstillingen af Bente Danholt. Jeg kender Bente gennem mange år, og hun kan tilføre pædagogisk, social og ledelsesmæssig styrke til HB.

De bedste hilsner Wivie Schärfe, Røde Kors i Svendborg.

Add. 4 bestyrelsen indstiller Bente Danholdt.

 

 1. Stor printer

Vedr. leasingkontrakt på stor printer:

Nuværende årlig udgift ca. 15.500 kr.

Tilbud.

Indfrielse og ejendomsretten til maskinen:                               12.200 kr.

Fremtidig serviceaftale de næste 3 år.

Pris pr. år inkl.  forbrug:                                                            4.500 kr.

Skal vi fortsætte leasingaftalen eller indfri og indgå ny serviceaftale?

Add. 5 – forslaget vedtaget.

 

 1. 60 års jubilæum den 17.03.2018

Arrangementsudvalg? – bestilling af bespisning, drikkevarer, invitationer mm.

Borgmesteren deltager med indlæg – formanden uddeler hæderstegn.

Der annonceres i uge 10 med tilmeldelse til deltagelse pga. bespisning.

(Torben registrerer).

Add. 6- gruppe nedsat, bestyrelsen arbejder med sagen.

 

 

 1. Hjertestarter

Butikken i Årslev har bedt om at få en hjertestarter opsat ved butikken. Der er tidligere truffet en beslutning om det generelle ønske om at få hjertestartere ved vores butikker, hvilket bestyrelsen har udtalt er en god idé, såfremt et tilstrækkeligt antal frivillige fra butikkerne har deltaget i et hjertestarterkursus.

Det undersøges før mødet, hvor mange fra Årslev butikken/møbelafdelingen, der har deltaget på et kursus.

add. 8 –bestyrelsen godkendte køb og ophæng af hjertestarter.

 

Orientering:

 • Formand, Næstformand og andre fra bestyrelsen.

ESRegnskab 2017 for Røde Kors butikker:

Statistisk skema viser data fra alle butikker i DK. Afdelinger kan være opført som afdeling med flere butikker, dog ikke vores afdeling, her er butikkerne opført som selvstændige butikker, man kan ikke se, at de ejes af afdelingen.

Vi har anmodet Landskontoret om, at vore butikker opføres under afdelingen, og det har de nu givet tilsagn om.

Artikel om genbrugsplads i Nyborg – her inviteres foreninger til at deltage/hente ting og sager på genbrugspladsen, ikke som FMS – Fremvisning af butik i Årslev -medarbejder for Landskontoret, vi er lidt berømte for vores måde at arbejde på. – Møde med Lokalrådet i Nr. Lyndelse -lokal ledelse/ samarbejde vedr. sikkert seniorliv- Evaluerings møde Midtpunktet, begge parter tilfredse, mangler frivillige, Møde fritidscenter i Ringe – godt ældreliv – Reception Aktivitetshuset Skullerodsholm i Nr. Lyndelse – Møde i Søndersø – vedr. deres start af Spis sammen-projekt-  3 års fødselsdag i Kværndrup: fint fremmøde af kunder – Årsmøde butik Årslev den 05.02.18- Møde med kandidat til bestyrelsen den 06.02.18 – Deltaget i Frivillig møde med udvalg og borgmester

 

 

 • Orientering fra kontaktpersonerne

Add. 10 Villy berettede, at cafe Kværndrup kører godt og er godt besøgt, der er nye frivillige, og der kan nu købes mad udefra hver 14. dag, hvis nødvendigt, det aflaster de frivillige.

Nyt system med indbetaling via MobilePay er taget i brug, så det kontant modtagne beløb for bespisning overføres elektronisk til regnskabsfører.

Villy deltager i næste uge i AIA møde i Odense og deltager på et AIA kursus/seminar den 10. marts.

Der skitseredes flere samarbejdsprojekter med kommunen:

Frivillig Følgegruppe, Et godt ældreliv og SprogMentorer.

 

 • Dato og tid for næste møde – aftales umiddelbart efter generalforsamlingen:

Forslag: 15.03  

Dagsorden: Introduktion til bestyrelsesarbejdet:

Vi afholder et intromøde/forløb uden andre punkter for hele bestyrelsen sammen med nye bestyrelsesmedlemmer for at sikre en god start og bedre indsigt i afdelingens virke.

Det følges op med en mentorordning i nogle måneder, (indtil næste aktivitetsledermøde) hvor den nye ved, hvem man kan henvende sig til for at få nærmere forklaringer/info.

Tilbud om rundvisning i butikker, sortering, møbel, bøger, lamper mm.

Add. 11 – forslaget godkendes og tages i brug ved førstkommende lejlighed.

Møde planlagt til den 15.03 kl. 19.00:

 1. alle også nye bestyrelsesmedlemmer kan deltage, så korrigering af aftaler vedr. 60 års jubilæum og senere intro til bestyrelsesarbejdet.
 2. hvis ikke alle kan deltage, så alene møde vedrørende 60 års jubilæum.

 

 • Eventuelt

Add. 12. drøftede problemer i forbindelse med donering på RK hjemmeside, ES opfordret til at kontakte Landskontoret i sagen.

 

 

Reg. Egon