ref 22.10.12

Årslev

  1. oktober 2012
Egon Schlosser
Inge Dalskov
Erik Rigvald – afbud
Hans Magaard

Torben Bach-Petersen

Alis Vesterby – afbud

Karen Jervelund – afbud

Inge Knudsen

Jette Larsen

Jonna Øllegaard Øbom – afbud

Bodil Mathiesen

Henning Fugl – ikke mødt

Jens Jochumsen – kom senere

Jytte Greenwich-Wagner

Jørgen Dalskov – afbud Kim Nygaard Kristensen

 

 

 

Referat fra aktivitetsledermøde og bestyrelsesmøde i Røde Kors Midtfyn

 

Mandag den 22. oktober 2012 klokken 09.00 i lokalerne på Guldhøj i Ringe Egon bød velkommen til møde.

Adresselister over bestyrelsen og aktivitetsledere blev omdelt. Da der var rettelser til, vil en opdateret udgave blive sendt særskilt.

Dagsorden: Aktivitetslederne orienterer om årets gang og giver en kort oversigt over:

– hvordan har arbejdet fungeret i aktiviteten

– har der været vanskeligheder med arbejdet som aktivitetsleder

– hvad er din bedste oplevelse som aktivitetsleder i det sidste halve år

– hvordan er midlerne til frivillig pleje anvendt  / tænkes anvendt

– evt. budgetforslag til 2013

– evt. ønsker til udvikling af det fremtidige arbejde / kurser

– status over frivillige – lister og antal

– evt.

Ældrelejr v/Hans Magaard:

Lejren havde i år deltagelse af 13 personer og 9 hjælpere. Ældste deltager var 94 år. Gennemsnitsalderen for gæsterne var 82 år, og for hjælperne 72 år.

Lejren er reserveret i sidste uge af august år 2013.

Hans oplyste, at henvendelsen til kommunen, Tove Sommer, kun havde givet få tilbagemeldinger. Resten af deltagerne havde Hans selv fundet. Invitation til næste år vil blive rundsendt til alle aktivitetsledere og bestyrelse. Der var enighed om, at kampagnen med at finde gæster, bør starte med udgangen af juni.

Jytte gjorde opmærksom på, at Nørklerne slutter deres sæson sidst i april. Hans mailer til Jytte.

Strikke- og syklub v/Jytte Greenwich-Wagner:

Arbejdet i aktiviteten går fint, der er ingen vanskeligheder, og der kommer mange gode snakker.

Midlerne anvendes til afslutning forår og efterår. Der spises på Det gamle Posthus. Det afsatte beløb pr. frivillig overholdes.

Jytte oplyste, at der var modtaget §18-midler. Egon påpegede, at disse midler er beregnet til kørsel.

Der mangler strømpe- og bomuldsgarn. Jytte oplyste, at hun i sommerens løb havde trævlet mere end 30 trøjer op.

Jytte efterlyste kurser til inspiration. Egon nævnte, at relevante kurser altid har været i orden.

Hovedsædet ønsker, at der fremstilles ting der kan sælges i butikkerne. Den hidtige holdning har været, at man ikke ønsker dette. Da der i år er kommet nye damer til, er der måske en opblødning på vej med personer, der måske har en anden tilgang til problemet.

Inge D. foreslog at få model/opskrift på kronprinsesse Mary’s strikhue. Det royale plejer, at have en positiv afsmitning.

Egon opfordrede til samarbejde med butikkerne om priser og muligheder.

Der planlægges tur til Kliplev med de nye damer.

2.121 stk. tøj er pakket til nu.

Besøgstjeneste v/Jette Larsen:

Omkring budget nævnte Jette, at afdelingen ikke bruger penge. Der er ikke interesse i noget socialt samvær ud over besøgsarbejdet.

Der er i øjeblikket 20 besøgsvenner. Ikke alle er dog aktive, hvilket bl.a. hænger sammen med geografi / ønsker.

Jette nævnte, at de besøgsmodtagere der visiteres bliver dårligere og dårligere.

Der opleves stigende krav fra begge sider. Torben nævnte, at det ser ud til, at kommunen har tendens til at det hælder mere over mod plejearbejde frem for traditionelt besøgsarbejde.

Jette nævnte en succeshistorie med en besøgsmodtager der var blomstret op, efter at have fået skiftet besøgsven. Der var tale om et bedre match.

Egon spurgte Jytte og Jette, om der var ide i en evt. ny aktivitet med at køre med de enlige i vores bus til en tår kaffe, eller et foredrag eller lignende.

Jytte mente, at det var en god ide. Jette kunne ikke umiddelbart se behovet.

Kvindenetværket Faaborg v/Bodil Mathiesen:

Bodil gav udtryk for, at det gik over stok og sten. Der er uddelt mange brochurer og flyers. Der kommer hele tiden nye ”kunder” til, men sagerne bliver også tungere. Der er indledt samarbejde med Socialkontoret.

Konceptet er ændret, hvor der nu er 3 på vagt mod tidligere 2. Udfordringen ligger i at få dannet grupper til selvhjælp, frem for at der er tale om individuel hjælp.

De afsatte midler er anvendt til tur til Avernakø som sidste år, den var meget givende. Endvidere til tur på museet i Faaborg.

Der er tilknyttet 7 frivillige – 1 er dog sygemeldt for tiden. Der er kontakt til psykolog med henblik på at passe på sig selv i forhold til de tunge brugere.

Der er ønske om grundkursus 4X4 timer, Medmenneskelighed i praksis. Derudover er der kig på et andet kursus.

Egon og Torben slog fast, at tanken var, at kvinderne skulle indgå i grupperne og hjælpe sig selv, frem for at der er tale om individuel rådgivning.

Sommerlejr – Julehjælp – Skoletjeneste v/Torben Bach-Petersen:

Sommerlejren havde 20 pladser, som blev fyldt i sidste øjeblik. Sagsbehandlerne havde ikke tid til at udfylde børnenes personlige oplysninger, så enkelte blev sendt af sted uden. Rapport fra Røde Kors Ungdom er endnu ikke modtaget. Der er rykket 2 gange.

Torben prøver igen at skrive til kommunen om julehjælp. Der skrives endvidere til skolerne. Der skal uddeles 40 pakker á kr. 600,- Sidste år blev det 44 pakker samt 30 ekstra kort til Super Best modtaget fra centralt hold.

Skolerne er tilskrevet angående Skoletjenesten før sommerferien. Det skete der ikke så meget ved!

Jytte spurgte om status på konfirmationshjælp. Torben oplyste, at skolerne ligeledes er tilskrevet, at hvis der er behov for hjælp til beklædning, kan henvendelse rettes til butikkerne. Evt. mindre ændringer/tilpasninger kan efter aftale formidles af Nørklerne.

Vågetjenesten v/Kim Nygaard Kristensen:

Kim er tiltrådt som aktivitetsleder for ca. 2 måneder siden efter Susanne, der har trukket sig på grund af sygdom. Han startede med at besøge de 5 vågere, der var. Der er siden kommet 4 nye vågere til.

Kim efterlyste database med de frivilliges oplysninger. Egon nævnte, at det er lige på trapperne. Egon, Erik og Erling deltager i kursus i løbet af kort tid. Det vil på sigt blive ”sluppet løs” til de aktivitetsledere der måtte ønske det. For øvrige er det tanken, at Erling skal komme til at fungere, som en slags superbruger og rette oplysninger til for de, som ikke ønsker, at gøre det selv.

Kim fortalte, at de foreløbig kun havde haft en vågeoplevelse, som havde været en god ”øvelse”, hvor både en ny og en rutineret våger har klaret det.

Det er Kim’s mål, at nå op på et større antal vågere, da nogle kun kan våge om aftenen og i week-ends. Egon nævnte, at det også skal afstemmes med, at bliver mulighed for vagter til alle.

Egon nævnte endvidere, at der lægges brochurer i poserne i butikkerne. Inge K. nævnte, at man måske skulle ændre overskriften på brochuren.

Bodil orienterede om resultaterne med at omdele brochurer på Torvet i Faaborg.

Kim og Erling rejste spørgsmål, om den tidligere oversigt over vågere til ophængning på plejehjemmene fortsat skulle opdateres. Der er tale om et meget ”dynamisk” dokument, der over sommeren foreløbig er blevet rettet og printet 4 gange, og nu står foran endnu en gennemgribende ændring. Der foreligger en del løbende redigeringsarbejde. Der var enighed om, at det var en god ide, at bevare dokumentet, og det aftaltes, at Kim fremover selv står for dette. Erling sender en CD-skive med fotogalleriet over vågerne til Kim.

Kim orienterede fra netværksmøde i Assens. Udfordringen der er ligeledes, at behovet for vågere kommer ”i klumper”.

Møbeltjenesten v/Jens Jochumsen:

Jens fortalte, at de er 10-11 personer tilknyttet. De er organiseret i arbejdshold der arbejder tirsdage og torsdage, men er også så fleksibelt indrettet, at de er klar efter behov til afhentning af indbo i den nye lastbil.

Der annonceres i en prøveperiode på 3 måneder efter salgbare møbler og genstande i Midtfyns Posten, Svendborg-  og Odense lokalavis.

Der analyseres på hvor donationerne kommer fra. Det er Jens’ gæt, at 70-80% kommer fra Odense.

Jens konkluderede, at de var mange ”nye” uden den store Røde Kors erfaring. De arbejder internt i gruppen med at få en fælles tilgang til at fungere ens og korrekt i udadvendte sammenhænge.

Jens roste det gode og velfungerende samarbejde til butikken.

Den tilbagevende problematik er fortsat, at vi af og til bliver udnyttet. Det er hele tiden en afvejning af, at vi ikke anvendes som ”skraldemænd”.

Førstehjælp og Samaritertjenesten v/Inge Dalskov:

Inge orienterede om de afviklede kurser. Der har været mange, og der kan ikke nås flere.

Der starter et førstehjælpskursus den 1. november i vores eget lokale. Hvis nogen har lyst, kan henvendelse rettes til Inge.

Uddannelsen ændres fra årsskiftet fra 3 timers til 4 timers undervisning pr. aften. Kurset i hjertestarter indgår fremover i kurset og ikke som et selvstændigt kursus.

Samaritterne råder over 11 uddannede, samt pt. en aspirant. Inge nævnte, at der over 11 dage var præsteret mere end 300 timers vagter fordelt på 9 personer. Hun havde selv haft mere end 100 timer i forbindelse med hestearrangementet i OCC.

Derudover er der afviklet 15 vagter på 19 steder, hvor der er ydet 288 timer. 87 personer er behandlet.

De afsatte midler anvendes til udflugt med familie. Jule-, sommer- og årsafslutning.

Inge redegjorde for problemstillingen omkring at udfærdige budget. Det afhænger jo dels af antallet af arrangementer samt forbruget af materialer. Det konstateredes, at aktiviteterne de sidste mange år havde givet et pænt overskud.

Tøjindsamling og biler v/Inge Dalskov:

I Jørgen’s fravær oplyste Inge, at aktiviteten har 3 personer samt 1 afløser.

Der er fra uge 1 til uge 33 indsamlet 4.973 sække.

Der har været en del tyverier fra vores containere. Der er bestilt 4 nye containere. Disse er mere tyverisikret.

Der udtryktes glæde over de nye bure med hjul i tøj-sortering og indsamlingen.

Butik Årslev v/Inge Knudsen:

Inge omtalte det store arbejde omkring planlægning samt udarbejdelse af regler.

Der er meget travlt i butikken og præsteres et stort stykke arbejde, hvilket også afspejles i den store omsætning.

Butikken i Årslev kan i år fejre 10 års jubilæum. Mere om det lidt senere i dette referat.

Der ud over var der ønske om en mannequinopvisning med en kendt person i januar.

Egon afleverede oversigt over Dan-Kort transaktioner. Der er gang i den.

Inge spurgte om lov til at indkøbe svingarm til Terminalen.

Kvindenetværk Midtfyn v/Egon Schlosser:

Egon fortalte, at det oprindelige netværk blev lukket ned efter 1½ år, da der ikke var nogen der brugte det. Vi er efterfølgende blevet kontaktet af Odense om vi vil være behjælpelig med at hjælpe kvinder, der udsluses fra krisecenter og flytter til vores område. Der er 6 personer fra det oprindelige netværk, som nu er koblet til netværket i Odense.

Presse- og Informationstjenesten v/Egon Schlosser:

Det bliver sværere og sværere at finde nyt at skrive om. Der har været skrevet meget gennem årene.

Landsindsamling v/Egon Schlosser:

Henning Fugl har lavet et flot stykke arbejde. Der var 5 færre indsamlere i år. Der blev indsamlet ca. kr. 58.000,-.

Det overvejes internt, at lave en konkurrence om at skaffe flest indsamlere.

Kredsmøde med Broby og Faaborg:

Torben og Egon deltog. Der skete ingen ting, uanset hvad forslag der var kommet.

Der er ikke ressourcer blandt de andre. Vågetjeneste og Besøgstjeneste kunne der heller ikke samarbejdes om.

Informationsmapper til brug for gennemgang mellem aktivitetsledere og nye frivillige blev omdelt. Yderligere kan rekvireres via mail til Egon.

Orientering om: 

  1. Bestyrelsens kontaktpersoner får størst mulig fremtidig opbakning og hjælp til aktivitetslederne i deres daglige arbejde. Spørgsmålet blev drøftet på seminaret på Skåstrup Strand. Egon pointerede, at det var med ønsket om at få spredt kontakterne ud til flere end ham. Dette for at styrke aktivitetslederne i det daglige arbejde. Det blev slået krystal klart fast, at aktivitetslederne er omdrejningspunktet i vores afdeling, samt vore ambassadører udadtil i forhold til de frivillige. Bestyrelsen kan ikke nå ud til hver enkelt frivillig i vores store afdeling. Det er aktivitetslederne der er ”krumtappen”. Såfremt punktet godkendes på vores efterfølgende bestyrelsesmøde vil fordelingen blive: Torben bliver kontaktperson for Butik Årslev og Møbeltjenesten Erik bliver kontaktperson for Butik Ringe Alis bliver kontaktperson for Strikke- og Syklub Hans bliver kontaktperson for Besøgstjenesten Inge bliver kontaktperson for Vågetjenesten Egon (for)bliver kontaktperson for Kvindenetværket Faaborg Egon (for)bliver kontaktperson for Indsamling og Biler
  2. Bestilling af lokalet via nettet / Inge Dalskov Egon oplyste, at Inge Dalskov bestyrer elektronisk bookning af vores lokale i Ringe. Reservation foregår ved at tage kontakt til Inge, evt. pr. mail. Aktivitetslederne får ”kigge” adgang. Der opstod usikkerhed om hvordan man fik adgang. Referenten har efterfølgende prøvet – ikke succesfuld. Der udfærdiges særskilt vejledning, som vil blive mailet.
  3. Godkendelse af dagsordenen / optagelse af øvrige punkter: Intet at bemærke.
  4. Økonomi v/ kassereren: Regnskab blev omdelt tidligere.
  5. Orientering fra formand, næstformand og andre. Årslev Butikkens 10 års fødselsdag markeres med åben butik søndag den 18. november 2012 fra klokken 10.00 til klokken 15.00. Alle aktiviteter opfordres til at deltage og uddele brochuremateriale. Der vil, efter aftale, være mulighed for at få et bord til fremvisning, f.eks af Nørklearbejde. Bannerne fra Ryslinge henstår i arkivrummet på Guldhøj. Der vil blive indrykket annonce om arrangementet. Tilbagemelding til Torben via mail. Egon orienterede om, at Kommunen arbejder med planer omkring Polymeren. Hvilken indflydelse det vil få for os, håber vi bliver afklaret i løbet af en måneds tid. Foreløbig har vi 3 år tilbage af den nuværende lejekontrakt. Inge oplyste, at Jørgen og hende havde deltaget i Frivillighedsdag. Evalueringsskema er udfyldt. Det var en dårlig løsning der var valgt.
  6. Refleksion over meldingerne fra aktivitetslederne. Generelt var der indtryk om, at det havde været et godt møde, samt at indførelse af kontaktpersonordningen er en god ide. Kontaktpersonordningen blev vedtaget af bestyrelsen.
  7. Generelle retningslinier for aktivitetsledere /revision af papir ift. nye vedtægter: Torben gennemgik, mens aktivitetslederne fortsat var til stede, udkast til Funktionsbeskrivelse for aktivitetsleder samt Retningslinier for Aktivitetsgrupper. Der er tale om et dokument der afspejler forventningsafstemninger / krav og forventninger begge veje. Torben modtager gerne tilbagemeldinger. Det aftaltes efterfølgende på bestyrelsesmødet, at emnet behandles på vores kommende møde, med henblik på vedtagelse.
  8. Aktivitetslederen for Nørklernes bemærkninger om lokalet og navnlig adgang hertil: Bestyrelsen drøftede problemstillingen. Der var enighed om, at vi ikke ønsker, at leje os ind et andet sted, og henviser til, at benytte den anden indgang, som indtil for et par år siden, var afdelingens hovedindgang.
  9. Eventuelt Stikordene fra Skåstrup Strand. Egon spurgte hvordan vi arbejdede videre med dem? På grund af tidsnød blev det aftalt, at punktet tages med på næste møde.

Næste bestyrelsesmøde: Onsdag den 5. december 2012 klokken 10.00 – bemærk ændret tidspunkt. Mødet afsluttes med et stykke brød.

Refereret

Erling Kejser sekretær